Arsacal
button
button
button
button


Augustinus over diakens

Nieuw boek van prof. dr. Bart Koet gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 juni 2014 - 421 woorden
De burgemeester, Mgr. j. van Burgsteden, Abt. Mathijsen, prof. B. Koet en... het boek
De burgemeester, Mgr. j. van Burgsteden, Abt. Mathijsen, prof. B. Koet en... het boek

In de abdij van Egmond wordt op 25 juni het Sint Adelberts­feest gevierd. De diaken Adelbert is de patroon van de abdij. Het was dus een zeer geschikte dag om het nieuwe boek van diaken prof. dr. Bart Koet te presen­te­ren in de Bene­dic­tushof van de Abdij.

Dat gebeurde in aanwe­zig­heid van talrijke diakens en andere geno­dig­den op een mooie bij­een­komst waarbij de abt van Egmond, Gerard Mathijsen, gastheer was en waar naast de auteur zelf ook de nieuwe ‘theoloog van het jaar’ prof. dr. Paul van Geest, de gods­dienst­so­cio­loog en diaken dr. Erik Sengers - werk­zaam als staf­func­tio­na­ris caritas van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam - en drs. Bart van Bolhuis, directeur inter­na­tio­naal bij het ministerie van infra­struc­tuur en milieu, het woord voer­den, afgewisseld door een muzikaal intermezzo van zoon Lucas Koet. Ook de burge­mees­ter, H. Romein, was aanwe­zig. Bart Koet gaf enkele hoofd­lijnen van de visie van Au­gus­ti­nus weer, die de diaken als bode en gezant, als ver­kon­di­ger en bemidde­laar pre­sen­teerde. De diaken is ge­roe­pen tot verbin­den lei­der­schap in dienst­baar­heid

Aan het einde van de bij­een­komst mocht ik het boek presen­te­ren en aan mijn voor­gan­ger, mgr. J. van Burg­ste­den een eerste exemplaar aanbie­den. In een kort toe­spraakje heb ik verwezen naar de Con­sti­tu­tie Lumen Gentium (LG), waar­van we dit jaar de vijf­tigste ver­jaar­dag gedenken. In dit do­cu­ment dat door het tweede Vati­caans concilie werd aan­ge­no­men, werd het diaconaat als zelf­stan­dig ambt in de Kerk her­steld (LG 29) met als taken een drievopu­dige diaconie, die van het woord, de li­tur­gie en de liefde­werken (caritas). Ook de bis­schop­pen en de pries­ters zijn - evenals de diakens - volgens dit do­cu­ment ge­roe­pen tot de diaconie van de ge­meen­schap (LG 20).

Zo maakte de Con­sti­tu­tie dui­de­lijk dat diaconie in de katho­lie­ke traditie bre­der is dan alleen sociaal werk (caritas), maar heel de zen­ding van Christus omvat. Tege­lijk werd zo aangeduid dat de caritas wezen­lijk is voor de opdracht van de Kerk en behoort tot de wezen­lijke kern van de zen­ding van Christus die door de Kerk wordt voort­ge­zet. Paus Bene­dic­tus XVI heeft dit zeer dui­de­lijk aange­ge­ven en be­klem­toond in de En­cy­cliek Deus caritas est (2005).

Het boek van diaken prof. dr. Bart Koet heb ik dan ook begroet als een be­lang­rijke bijdrage aan de verhel­dering van de iden­ti­teit van de diaken. Dat is van beteknis voor de diakens zelf en voor de Kerk. Mgr. Van Burg­ste­den heeft de diaken­kring altijd zeer goed gevolgd en werd een be­lang­rijk re­fe­ren­tie­persoon voor de diakens in ons bisdom. Hem heb ik bij deze gelegen­heid dan ook voor zijn inzet kunnen bedanken.

Terug