Arsacal
button
button
button
button


Prof. dr. Gerard van Wissen overleden

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 15 juli 2014 - 359 woorden
Bij het uitreiken van de pauselijke ridderorde
Bij het uitreiken van de pauselijke ridderorde

Gisteren, 14 juli is prof. dr. Gerard van Wissen overle­den, na geruime tijd ziek te zijn geweest, een ziekte die hij met geloof en moed heeft gedragen, gesteund door vele dier­ba­ren, op de eerste plaats door zijn echt­ge­note. Prof. Van Wissen (* 1943) werd op 29 no­vem­ber j.l. pau­se­lijk on­der­schei­den en benoemd tot rid­der in de orde van St. Sylvester.

Ik heb toen op de Arsacal-web­si­te al over zijn vele ver­diensten ge­schre­ven. Hij was bij de uit­rei­king van de onder­schei­ding in feite al ziek, al zag niemand dat aan hem. De bis­schop en het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wil­den hem juist daarom eren omdat hem die eer beslist toekwam.

De laatste jaren was Gerard Van Wissen actief als voor­zit­ter van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, waaruit een reeks aan symposia en publi­ca­ties zijn voort­ge­ko­men. Hij had ooit op het semi­na­rie Warmond gezeten, in de wilde zesti­ger jaren nog even aan de KThA (Katho­lie­ke Theo­lo­gische Hoge­school) in Am­ster­dam gestu­deerd en het tot subdiaken gebracht.

Hoewel hij die gees­te­lij­ke loop­baan toen niet heeft voort­ge­zet, is hij er in feite altijd trouw aan ge­ble­ven. Dat uitte zich in zijn inzet voor Kerk en Samen­le­ving. Voor wat het ker­ke­lijke aspect wil ik ook graag ac­ti­vi­teiten als gods­dienst­le­raar, catecheet, redactie van het inter­na­tio­naal theo­lo­gisch tijd­schrift 'Communio', be­trok­ken­heid bij de katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle, kerk­bestuur, docent aan semi­na­rie en sint Boni­fa­tius-instituut noemen.

We zijn prof. Gerard van Wissen veel dank ver­schul­digd!

Na zijn doctoraal examen Staats­recht met economie bleef Van Wissen verbon­den aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam als docent staats­recht (1974-1986); in 1982 pro­mo­veerde hij bij prof. L. Prakke; hij werd universitair hoofd­do­cent in dat­zelfde vak (1986-1999), hoog­le­raar ver­ge­lij­kend staats­recht (1999-2008) en in 1998 werd hij benoemd tot eerste directeur van het Am­ster­dams Instituut voor Rechtsgeleerd Onder­wijs. Hij trainde jonge politici in Oost-Europa en gaf jaar­lijks een serie colleges aan de uni­ver­si­teit van Boedapest. In 2008 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van oranje Nassau.

Mogen hij nu rusten in vrede. Moge de Heer die hij op zijn beminne­lijke manier heeft gediend, hem nu die aloude woor­den toespreken: Goede en getrouwe die­naar, ga binnen in de vreugde van je Heer!

We wensen zijn echt­ge­note heel veel sterkte toe!

Terug