Arsacal
button
button
button
button


Ter gedachtenis van de slachtoffers....

Bijzondere Mis in de Haarlemse kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 juli 2014 - 239 woorden
detail van het kathedrale koor...
detail van het kathedrale koor...

Zondag 20 juli om 10.00 uur wordt in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo, aan de Leidse­vaart 146 in Haar­lem, een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring gehou­den ter nage­dach­te­nis van de slacht­of­fers van de vliegramp in Oost-Oekraïne.

Voor zover we nu weten, komen 38 van de 193 Neder­landse slacht­of­fers uit het gebied van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (onder dit bericht vindt U de aantallen slacht­of­fers ook per Noord-Hollandse ge­meen­te uitgesplitst). Bij de vie­ring wordt echter geen on­der­scheid gemaakt: Voor ieder van de slacht­of­fers zal een kaars wor­den ontstoken en er wordt voor hen allen gebe­den en na­tuur­lijk ook voor de fami­lie­le­den, vrien­den en beken­den die achter blijven. Velen zijn met hun gedachten en inzet bezig met de gevolgen van deze verschrikke­lijke ramp.

Paus Fran­cis­cus heeft speciaal voor de slacht­of­fers gebe­den en de wens uit­ge­spro­ken dat de strij­dende partijen nu om tafel zou­den gaan zitten om tot een vreedzame oplos­sing te komen.

Op de luchthave Schiphol is de luchthavenpastor, de pries­ter G. Timmermans bezig de familie en beken­den op te vangen. Ik heb maar een kort moment met hem tewlefo­nisch ge­spro­ken om mijn medeleven te betuigen, maar ik kon de wanhoop en het verdriet van de families dui­de­lijk horen....

Hier­on­der volgen dus de voorlopige cijfers van het aantal slacht­of­fers:

Totaal aantal slacht­of­fers: 298 slacht­of­fers
Totaal aantal Neder­lan­ders: 193 slacht­of­fers
Totaal aantal Noord Holland: 38 slacht­of­fers
Am­stel­veen: 4 slacht­of­fers
Am­ster­dam: 5 slacht­of­fers
Haar­lem: 5 slacht­of­fers
Hilversum: 10 slacht­of­fers
Hoofd­dorp: 3 slacht­of­fers
Mid­den­meer: 2 slacht­of­fers
Naar­den: 4 slacht­of­fers
Volen­dam: 2 slacht­of­fers
Zwanen­burg: 3 slacht­of­fers

(met dank aan diaken drs. E. Fennis)

Terug