Arsacal
button
button
button
button


Missie in Zuid-Afrika

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 14 augustus 2014 - 460 woorden
bij het graf van diaken Quinton Peters
bij het graf van diaken Quinton Peters

Van 2 t/m 12 au­gus­tus heb ik Zuid-Afrika bezocht. Het was mijn vakantie maar wel een vakantie met een speciaal doel: bijna zeven jaar gele­den overle­den twee pasgewijde diakens van het bisdom in een auto-ongeluk, één van hen, Quinton Peters, was van Zuid-Afrikaanse afkomst. Regel­ma­tig zijn in Zuid-Afrika se­mi­na­risten en pries­ters van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op missie geweest. Op dit moment waren er twee: se­mi­na­rist Marco Cavagnaro en pries­ter Pawel Banas­zak, die bei­den de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen. Redenen genoeg om naar het land van Nelson Mandela af te reizen.

Op de eerste dag van het bezoek heb ik gecon­ce­le­breerd bij een vormsel­vie­ring met aarts­bis­schop William Slattery van Pretoria, bij wie ik mocht logeren. Het was voor mij een hele erva­ring: mijn eerste, echt Afrikaanse vie­ring met zang en dans van twee koren en een en­thou­siaste geloofs­ge­meen­schap en een vurige aarts­bis­schop die in de lokale taal de mensen bezielend toesprak. Het grootste deel van het bezoek vond in Kaap­stad plaats, waar se­mi­na­rist Marco Cavagnaro zijn ‘itinerantie’ (een soort missie­pe­rio­de) aan het afsluiten was. Hij begint in sep­tem­ber in zijn pas­to­rale jaar in ons bisdom. Het was goed met hem een aantal dagen door te kunnen brengen.

Hier ontmoetten we de aarts­bis­schop, Stephen Brislin, die ons harte­lijk ont­ving en we vier­den de Eucha­ris­tie voor de Missie­ge­zinnen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, voor het Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie, in drie pa­ro­chies van dit aarts­bis­dom, waar­on­der een vie­ring waarvoor alle Neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schappen van Kaap­stad waren uit­ge­no­digd. Een bij­zon­der moment was het bezoek aan het graf van de verongelukte diaken Quinton, samen met diens pastoor. Daarna was er een bij­een­komst van de familie van Quinton. Mij werd dui­de­lijk dat hij niet vergeten is en dat zijn gebed bij God in de hemel op veel momenten wordt gevraagd.

Het laatste gedeelte betrof een bezoek aan het bisdom Witbank. Helaas kon­den we van­wege de afstand de bis­schop, mgr. Giuseppe Sandri, niet bezoeken, maar we wer­den harte­lijk welkom geheten door de pa­ro­chie van Hazyview, waar we steeds de heilige Mis vier­den met de daar aanwe­zige zusters. In dit gebied is onze pries­ter Pawel Banas­zak een paar jaar werk­zaam als mis­sio­na­ris en samen met bezochten we het Kruger­park en andere natuur­ge­bie­den als “God’s window” en de Lisbon Falls, terwijl Pawel ver­telde over zijn missie­werk, zijn contacten en catehceses in ver­schil­lende pa­ro­chies en de harte­lijke wijze waarop hij in Zuid-Afrika was opgeno­men.

Al met al was het een goede en leerzame erva­ring van een land dat met allerlei problemen worstelt, zoals een hoge werkloos­heid, grote verschillen tussen arm en rijk en - zeker in Kaap­stad - opko­men­de seculari­sa­tie, maar dat tege­lijk vol belofte is van een betere toe­komst.

Van harte hoop ik dat die belofte vervuld mag wor­den, niet alleen materieel, maar ook in gees­te­lijk opzicht.

Terug