Arsacal
button
button
button
button


REA op Kerkenpad

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 augustus 2014 - 266 woorden
REA-leden in de Mozes en Aäron
REA-leden in de Mozes en Aäron

Jaar­lijks maakt de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den (REA) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een excursie naar 'objecten' in het bisdom waar­mee de Raad zich uit finan­cieel/beheers-oog­punt heeft moeten bezig hou­den in haar ver­ga­de­ring. Dit jaar waren dat Het Funda­ment onder de paro­chie­kerk in Hoofd­dorp, de geheel vernieuwde St. Stephanus­kerk (nu: nieuwe H. Au­gus­ti­nus) in Am­ster­dam-Noord en De Mozes en Aäron­kerk met Mozeshuis aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam.

Onder de kerk in Hoofd­dorp is dankzij een wel­doe­ner een prach­tige crypte tot stand geko­men, met een fraaie zaal die voor allerlei pa­ro­chie en andere ac­ti­vi­teiten dienst kan doen. Het fun­dament biedt een prach­tige ambiance voor een koffie of een lunch met een groep na bij­voor­beeld een bezoek aan de - achter de kerk gelegen en ook al zo fraaie - bijbelse beel­dentuin. Daarna ver­trok de REA naar Am­ster­dam Noord, waar de oude Sint Stephanus net was omgetoverd tot de "Nieuwe Au­gus­ti­nus". Heel wat verhuisdozen moesten nog wor­den uitgepakt, maar de REA kreeg toch al een goed beeld van deze fraaie kerk­ruim­te met goede zaal­ruim­tes ernaast. De kerk wordt op 12 ok­to­ber ingewijd door mgr. J. Punt. Het is bijna van­zelf­spre­kend dat ook de Mozes en Aäron op het pro­gram­ma stond. Hier wer­den we welkom geheten door pas­to­raal werker Colm Dekker, verant­woor­de­lijke voor Sant’ Egidio in Am­ster­dam. We kon­den de ruimtes bekijken en een idee krijgen van de moge­lijk­he­den. De ac­ti­vi­teiten zelf starten pas later. Een eerste marke­rings­punt voor die start vormt de herin­wij­ding van de kerk door mgr. J. Punt op 28 sep­tem­ber om 15.00 uur. Ook mgr. J. van Burg­ste­den en ikzelf zullen daarbij aanwe­zig zijn.

Terug