Arsacal
button
button
button
button


Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijs

6 t/m 10 oktober 2014

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 augustus 2014 - 360 woorden
Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijs

Van 6 t/m 10 ok­to­ber wordt de week van het katho­liek onder­wijs gehou­den, een ini­tia­tief van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad. In dit kader is les­brief ‘Feest vieren’ gemaakt. Het thema sluit aan bij het motto ‘Feest!’ van de Kinder­boeken­week, die in dezelfde periode zal plaats­vin­den. Zo kunnen scholen beide eve­ne­menten met elkaar verbin­den.

Bovendien zijn feesten be­lang­rijk op katho­lie­ke scholen: ze laten zien dat je het leven mag vieren als een geschenk. Het gaat dan niet om wat je moet en pres­teert, maar om ‘mens-zijn’, blij­heid en dank­baar­heid.

De les­brief bestaat uit een alge­meen deel en drie katernen voor onder­bouw, mid­den­bouw en boven­bouw. Het algemene gedeelte is bedoeld voor het team van de school en bevat nut­tige in­for­ma­tie over het gebruik van de brief in de klas. Ook staan er sug­ges­ties in voor een gezamen­lijke vie­ring en een tiental gespreks­onder­werpen over katho­lie­ke iden­ti­teit. De katernen voor de verschil­lende bouwen bevatten elk twee lessen van ongeveer een half uur.

Lesbrief en ma­te­ri­alen down­loa­den

Alge­meen

Onder­bouw

Midden­bouw

Boven­bouw

Terug