Arsacal
button
button
button
button


Don Bosco: goede herder voor jongeren in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 augustus 2014 - 283 woorden
bij Don Bosco Amsterdam
bij Don Bosco Amsterdam

Vrij­dag­mid­dag 29 au­gus­tus heb ik een kennis­ma­kings­be­zoek gebracht aan de pater Dominiek en Pedro, twee Salesianen van Don Bosco, en de mede­wer­kers van Don Bosco Am­ster­dam, die met de beide paters de projecten Don Bosco Samen, Don Bosco Jonathan en Straat­vi­sie bezielen, waarover zij mij deze mid­dag hebben ver­teld.

Het was mooi om te horen hoe na het plot­se­linge over­lij­den van pater Harrie Kanters het Salesiaanse jon­gerwen­werk weer is opgekapt, op uit­druk­ke­lijke wens ook van het generaal bestuur van de Salesianen in Rome. De beide paters, één Vlaming en een Mexi­caan, hopen dan ook dat de orde nog een Salesiaan be­schik­baar zal stellen, nu onlangs een derde pater Am­ster­dam heeft verlaten.

Intussen gaan de projecten door met de vaste mede­wer­kers en een vijf­tigtal vrij­wil­li­gers: er wor­den contacten gelegd, buurten verkend, ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd (voor met name jonge alleenstaande moe­ders en dak- en thuis­loze jon­ge­ren) jon­ge­ren gevormd (door andere jon­ge­ren voor uitzen­ding gedurende een periode naar een project in een ont­wik­ke­lings­land). Het zijn prach­tige ini­tia­tie­ven waardoor iets goeds wordt gedaan en mensen vanuit een gelo­vi­ge in­spi­ra­tie naast jon­ge­ren gaan staan en hen als een vriend be­ge­lei­den, vanuit het 'preven­tief systeem' van Don Bosco.

De beide Salesianen lieten mij ook het huis zien met de een­vou­dige maar mooie kapel waar zij bid­den en ’s morgens de Eucha­ris­tie vieren. Onder het altaar stond een icoon, door een Salesiaan ‘ge­schre­ven’, van Christus als de goede Herder. Het verloren schaap waarover Hij zich vol liefde buigt is hier... een jon­gere. Daar sloten we het bezoek af met gebed en zegen.

Van harte hoop ik dat het veel goede vrucht mag dragen.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie is ook te vin­den op de web­si­te www.donboscoamster­dam.nl

Terug