Arsacal
button
button
button
button


Don Bosco: goede herder voor jongeren in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 augustus 2014 - 283 woorden
bij Don Bosco Amsterdam
bij Don Bosco Amsterdam

Vrij­dag­mid­dag 29 au­gus­tus heb ik een kennis­ma­kings­be­zoek gebracht aan de pater Dominiek en Pedro, twee Salesianen van Don Bosco, en de mede­wer­kers van Don Bosco Am­ster­dam, die met de beide paters de projecten Don Bosco Samen, Don Bosco Jonathan en Straat­vi­sie bezielen, waarover zij mij deze mid­dag hebben ver­teld.

Het was mooi om te horen hoe na het plot­se­linge over­lij­den van pater Harrie Kanters het Salesiaanse jongerwen­werk weer is opgekapt, op uit­druk­ke­lijke wens ook van het generaal bestuur van de Salesianen in Rome. De beide paters, één Vlaming en een Mexi­caan, hopen dan ook dat de orde nog een Salesiaan be­schik­baar zal stellen, nu onlangs een derde pater Am­ster­dam heeft verlaten.

Intussen gaan de projecten door met de vaste mede­wer­kers en een vijf­tigtal vrij­wil­li­gers: er wor­den contacten gelegd, buurten verkend, ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd (voor met name jonge alleenstaande moeders en dak- en thuis­loze jon­ge­ren) jon­ge­ren gevormd (door andere jon­ge­ren voor uitzen­ding gedurende een periode naar een project in een ont­wik­ke­lings­land). Het zijn prach­tige ini­tia­tie­ven waardoor iets goeds wordt gedaan en mensen vanuit een gelo­vi­ge in­spi­ra­tie naast jon­ge­ren gaan staan en hen als een vriend be­ge­lei­den, vanuit het 'preven­tief systeem' van Don Bosco.

De beide Salesianen lieten mij ook het huis zien met de een­vou­dige maar mooie kapel waar zij bid­den en ’s morgens de Eucha­ris­tie vieren. Onder het altaar stond een icoon, door een Salesiaan ‘ge­schre­ven’, van Christus als de goede Herder. Het verloren schaap waarover Hij zich vol liefde buigt is hier... een jongere. Daar sloten we het bezoek af met gebed en zegen.

Van harte hoop ik dat het veel goede vrucht mag dragen.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie is ook te vin­den op de web­si­te www.donboscoamster­dam.nl

Terug