Arsacal
button
button
button
button


Sant’Egidio: Vrede is de toekomst

Religies en culturen in dialoog in de geest van Assisi

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 8 september 2014 - 348 woorden
Na de Eucharistieviering in de kathedraal
Na de Eucharistieviering in de kathedraal

Van 7 tot 9 sep­tem­ber wordt in Antwerpen dit jaar de inter­na­tio­nale ont­moe­ting van religies en culturen gehou­den, die de ge­meen­schap van Sant’ Egidio al op vele plaatsen in de wereld heeft geor­ga­ni­seerd. Doel­stel­ling is dat de grote gods­diensten, ver­te­gen­woor­digers van culturen en politici met elkaar in dialoog tre­den om de vrede in de wereld te bevor­dereren.

Het is een bij­een­komst waar in­for­mele net­werken ontstaan van mensen die zich voor de vrede willen inzetten. Ik heb de ope­nings­dag van deze bij­een­komst kunnen meemaken, onder meer een ope­ningszit­ting met een hartverscheurende oproep van mw. Vian Dakheel, Iraaks parle­mentslid en lid van de ver­volgde Yazidi ge­meen­schap, en van de Syrisch Orthodoxe Patriarch Ignatius Aphrem II.

Een inter­na­tio­naal gezel­schap was in Antwerpen neergestreken. Vanuit Neder­lands waren onder meer ver­te­gen­woor­digers van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio uit Am­ster­dam aanwe­zig, die actief bij de organi­sa­tie betrokken waren. Ver­schil­lende jon­ge­ren en vica­ris Jan Vriend maken vanuit ons bisdom deze in­spi­re­rende dagen mee en velen uit allerlei delen van Neder­land, zoals leden van de gemen­schap van Sant’ Egidio Apel­doorn en uit Nijmegen. Kar­di­naal W. Eijk nam deel aan de ope­ningszit­ting, mgr. A. van Luyn was voor de hele bij­een­komst aanwe­zig.

Mensen met heel ver­schil­lende ach­ter­gron­den en verant­woor­de­lijk­he­den nemen deel aan het pro­gram­ma. Zo werd in de ope­ningszit­ting onder meer ge­spro­ken door de presi­dent van de Europese Raad, Herman van Rompuy, de Groot Moefti van Egypte, Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam en rabbijn Abraham Skorka, de vriend van de paus. Deze bij­een­komst werd voor­ge­zeten door barones Hilde Kieboom van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio Antwerpen, waar ook de stichter van Sant’ Egidio, prof. Andrea Riccardi sprak.

De dag was be­gon­nen met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Antwerpse ka­the­draal, die via Euro­vi­sie en op de Vlaamse tele­vi­sie werd uitgezon­den.

Van harte hopen we dat deze dagen, gewijd aan thema’s en pro­ble­ma­tieken die vrede en ver­zoe­ning raken, veel vrucht mag dragen in de hoof­den en harten van de deel­ne­mers en - bre­der - in een door oorlog en geweld ver­scheurde wereld, want we dienen allen eraan te werken dat vrede de toe­komst zal zijn.

Terug