Arsacal
button
button
button
button


Lesbrieven “Feest vieren!” verzonden

Bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs bijeen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 september 2014 - 238 woorden
De laatste lesbrieven worden voor verzending voorbereid
De laatste lesbrieven worden voor verzending voorbereid

De les­brie­ven “Feest vieren!” voor de week van het katho­liek onder­wijs (van 6-10 ok­to­ber) zijn naar alle katho­lie­ke scholen verzon­den. De les­brie­ven onder­steunen het thema van deze week die dit jaar voor de eerste keer wordt gehou­den. Het thema sluit aan bij dat van de kin­der­boekenweek, die in die­zelfde week valt.

Afgelopen woens­dag kwamen de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs bij elkaar voor hun eerste ver­ga­de­ring van het nieuwe school­jaar, om onder meer met elkaar uit te wisselen over moge­lijke ini­tia­tie­ven voor de week van het katho­liek onder­wijs. Ook spraken de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den met elkaar over andere actuele ont­wik­ke­lingen, zoals de beoogde fusie van de katho­lie­ke school­besturen­vereni­ging VKO met de pro­tes­tants-chris­te­lijke organi­sa­tie “Verus” en de implemen­ta­tie van de invoe­ring van een nieuwe kennisbasis voor gods­dienst / levens­be­schou­wing voor de PABO's (geïnitieerd door de VKLO), waar de basis­school­leraren wor­den opgeleid. Bij de voor­be­rei­ding van de kennisbasis (met daarbij een door de bis­schop­pen goedge­keurd curriculum) en de implemen­ta­tie ervan zijn de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den actief betrokken.

De gedele­geer­den waren niet te beroerd om in de mid­dagpauze aan het werk te gaan om de laatste les­brie­ven klaar te maken voor verzen­ding (zie foto). In het mid­dag­gedeelte kwam de heer Henk Rijkers van het Katho­liek Nieuws­blad voor een inter­view met het “Officium educationis”, zoals het college van bis­schope­lijk gedele­geer­den met de bis­schop-referent offi­cieel heet.

Terug