Arsacal
button
button
button
button


Johannes XXIII en Johannes Paulus II op heiligenkalender

vrije gedachtenis

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 14 september 2014 - 146 woorden
Johannes XXIII en Johannes Paulus II op heiligenkalender

De Con­gre­ga­tie voor de Eredienst in Rome heeft een decreet ge­pu­bli­ceerd, geda­teerd 12 sep­tem­ber, waarin wordt bekendgemaakt dat de onlangs heilig verklaarde pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II een plaats krijgen op de algemene heiligenkalen­der en wel als vrije ge­dach­te­nis. Paus Fran­cis­cus heeft daartoe opdracht gegeven.

Dit betekent dat het feest van deze beide heilige pausen onder de aan­dacht van heel de kerk wordt gebracht en in het missaal wordt opgeno­men, echter niet als een verplichte ge­dach­te­nis, maar als een keuze­moge­lijk­heid.

H. paus Johannes XXIII - 11 ok­to­ber

De vrije ge­dach­te­nis van de H. paus Johannes XXIII wordt gevierd op 11 ok­to­ber. Dit is de dag van de ope­ning van het tweede Vati­caans concilie, dat deze paus bijeen ge­roe­pen heeft.

H. paus Johannes Paulus II - 22 ok­to­ber

De vrije ge­dach­te­nis van de H. paus Johannes Paulus II wordt op 22 ok­to­ber gehou­den, de dag van zijn in­stal­la­tie als paus.

Terug