Arsacal
button
button
button
button


Eeuwige professie ‘blauwe zuster’ in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 september 2014 - 185 woorden
Na afloop van de viering
Na afloop van de viering

Op het feest van Kruisverhef­fing, zon­dag 14 sep­tem­ber, legde een jonge Neder­landse reli­gi­euze, zuster Maria Foede­ris Arca Bolwerk, in Heiloo haar eeuwige professie af, waardoor zij de­fi­ni­tief als reli­gi­euze is opgeno­men in het Instituut “Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará”, in Neder­land beter bekend als de “blauwe zusters”.

Zuster Foede­ris Arca legde de drie geloften af van armoede, kuis­heid en ge­hoor­zaam­heid en een bij­zon­dere vierde gelofte van toe­wij­ding aan Maria, tegen­over God en de alge­meen overste Moeder Maria de Anima Christi van Eijk. De fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring werd opge­luis­terd door de zang van de zusters. De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt was de cele­brant en onder meer vader abt van Egmond en ikzelf hebben gecon­ce­le­breerd. Bijna der­tig medezusters alsmede een heel aantal pries­ters en vele gelo­vi­gen waren naar de grote kapel op het hei­lig­dom in Heiloo geko­men om dit bij­zon­dere moment mee te maken.

Na afloop was er een receptie in het Juliana­kloos­ter.

Van harte wens ik zuster Foede­ris Gods rijke zegen toe: dat haar roe­ping haar steeds met vreugde mag vervullen en vrucht mag dragen!

Terug