Arsacal
button
button
button
button


Distributiecentrum voedselbanken ingewijd

Voedselopslag in ruime loods in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 18 september 2014 - 255 woorden
Distributiecentrum voedselbanken ingewijd

Donder­dag 18 sep­tem­ber werd aan de Archangel­kade in Am­ster­dam het distributie­centrum van de voedsel­banken van Am­ster­dam en de wijde regio geopend met een receptie en pro­gram­ma voor vrij­wil­li­gers / mede­wer­kers en donateurs, aan het einde waar­van ik -na een kort toe­spraakje- het centrum en de mede­wer­kers heb gezegend en ingewijd.

Zo'n 4500 huis­hou­dens in Noord Holland maken gebruik van de Voedsel­bank. Aan de ene kant is het schrijnend dat zoveel mensen aangewezen zijn op deze hulp, aan de andere kant is het gewel­dig dat er zoveel mensen en bedrijven zijn die als vrij­wil­li­ger of donateur of an­ders­zins bij het werk van de voedsel­bank betrokken zijn.

In Am­ster­dam zijn er der­tien voedsel­banken plus veer­tien in de regio die hun voedsel van het distributie­centrum betrekken. Dat centrum is nu gehuisvest - mede dankzij hulp van de ge­meen­te Am­ster­dam, vertegen­woor­digd door de verant­woor­de­lijke weth­ou­der - in een mooie ruime loods, met stellingen en een groot koel­ge­deelte, waar het voedsel kan wor­den opge­slagen. Als bisdom Haar­lem-Aamster­dam hebben we ook een steentje mogen bijdragen.

In mijn woordje heb ik de vrij­wil­li­gers bedankt voor hun be­lan­ge­loze inzet, die een gewel­dige hulp is voor veel mensen en een mooi teken in onze maat­schap­pij, dat de kern van het leven niet is “Ik heb recht op geluk en wel meteen”.

De inwij­ding vond plaats na enkele toe­spra­ken onder meer van de voor­zit­ter van de voedsel­bank Den Helder en de voor­zit­ter van de Am­ster­damse Voedsel­bank, de heer Frank Bijden­dijk (links op de foto).

Terug