Arsacal
button
button
button
button


Egmondse abdij: geestelijke bron in ons bisdom

In gesprek met de monniken

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 september 2014 - 238 woorden
abdijkerk (links) en nieuwe ingang (rechts)
abdijkerk (links) en nieuwe ingang (rechts)

Op vrij­dag 19 sep­tem­ber was ik te gast in de Sint Adelbert­abdij in Egmond voor het avond­maal en een gesprek met de monniken-gemeen­schap. We spraken over het belang van het reli­gi­euze leven voor het bisdom, in het bij­zon­der de abdij van Egmond die met een rijke traditie nog steeds een hoog­geno­teerde ‘spi­ri­tu­ele plek’ is, een centrum waar velen graag komen voor het gebed en de H. Eucha­ris­tie, voor boeken, kaarsen, cd's, voor een lezing of inlei­ding of voor een gesprek met de gasten­pater. Dit najaar zullen er weer enkele mensen intre­den om te beproeven of het Benedic­tijnse leven mis­schien hun levensweg is. Wij hopen het van harte en bid­den ervoor.

De abdij is de laatste jaren opgeknapt en uitge­breid met fraaie spreek­kamers en gasten­kamers. Gasten zijn er eigen­lijk (bijna) altijd wel en ook van scholen en voorbij­gan­gers is er veel belang­stelling voor de abdij, waaraan in de klooster­serie van de RKK een afleve­ring is gewijd. Dat de abdij vele jaren nog een gastvrij, open en tege­lijk authen­tiek monas­tiek en katho­liek centrum mag zijn!

Daar­naast spraken we met elkaar over de ontwik­kelingen in het bisdom: de moei­lijk­heden, de mooie dingen, de tekens van hoop.... De monniken bid­den voor het bisdom en ik blijf graag in gebed met de abdij verbon­den.

Terug