Arsacal
button
button
button
button


Kerkbesturen op studiedag

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 september 2014 - 405 woorden
Workshop met mr. drs. Reinier Russell
Workshop met mr. drs. Reinier Russell

Zater­dag 20 sep­tem­ber werd de kerk­besturen­dag van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gehou­den in het dio­ce­saan centrum in Heiloo. Vele aanwe­zigen waren nieuwe kerk­bestuurs­leden (waar­voor de dag in eerste instantie was bedoeld), maar gelukkig waren er ook veel ‘oud­gedien­den’, die de kerk­besturen­dag zagen als een mooie dag van gebed, ont­moe­ting en om ‘bij te spijkeren’. Bijna zeven­tig leden van pa­ro­chie­besturen (zoals de kerk­besturen ook wel wor­den genoemd) waren geko­men om zich te laten toerusten voor hun taak.

Voor­af­gaand aan de studie­dag was er gelegen­heid om de heilige Eucha­ris­tie mee te vieren, waar­van de meeste kerk­bestuurs­leden gebruik maakten. De Koreaanse mar­te­la­ren, die op deze dag li­tur­gisch wor­den gevierd, waren daarbij een in­spi­re­rend voor­beeld: over­we­gend leken die in drie christen­ver­vol­gingen in de negen­tien­de eeuw hun leven hebben gegeven, nadat het geloof en het kerk-zijn in de eeuwen daarvoor door leken getrouw was doorge­ge­ven, zon­der de hulp van pries­ters, die toen het land niet kon­den binnen­komen.Ook het evan­ge­lie van het zaad dat wordt uitgestrooid, soms met veel vrucht, vaak ook niet, was toepas­se­lijk op deze dag. Ik hoefde de kerk­bestuurs­leden alleen maar op te roepen dat goede zaad te blijven uitstrooien en zich niet te laten ont­moe­di­gen omdat het nogal eens op harde rots­grond of in ondiepe grond valt.

De dag begon met een inlei­ding van mij over het Alge­meen Regle­ment voor het Bestuur van een pa­ro­chie, die aan alle deel­ne­mers werd aan­gereikt. De inlei­ding heb ik af­ge­slo­ten met het schetsen van een beeld van de missio­naire kerk die we in de toe­komst steeds meer moeten wor­den, met een bij­zon­dere aan­dacht voor het betrekken van niet-kerkse mensen bij ac­ti­vi­teiten, voor de catechese, voor vor­mings­cursussen waar­van er heel wat door het bisdom wor­den aan­ge­bo­den en voor de bij­zon­dere spi­ri­tu­ele plaatsen in ons bisdom. Speer­pun­ten voor het bisdom is daarbij - behalve de geloofs­opbouw- ook de caritas.

Drs. Mirjam Spruit ("Gemeen­schaps­opbouw en evangeli­sa­tie"), mr. Marieke Wijnbeld ("Dio­ce­sane regeleingen"), Joris van Gerven ("Automatise­ring en Navision"), mr. drs. Reinier W.L. Russell ("Goed bestuur: bent U er klaar voor?") en mw. Baukje Stam ("NIeuwe impulsen voor Kerk­ba­lans") ver­zorg­den daarna twee rondes work­shops om de kerk­be­stuur­ders gelegen­heid te geven zich in een aantal aspecten van hun taak te ver­die­pen.

Terug