Arsacal
button
button
button
button


Convenant met Sant’Egidio getekend

voor Mozes en Aäron

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 september 2014 - 183 woorden
Convenant met Sant’Egidio getekend

Op don­der­dag­mid­dag 25 sep­tem­ber is in het bis­schops­huis in Haar­lem het convenant getekend waar­mee de Mozes en Aäron­kerk en het Mozeshuis in Am­ster­dam aan de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio in gebruik is gegeven. De over­een­komst werd getekend door Hilde Kieboom van Sant’ Egidio, mgr. Jozef Punt, de bis­schop van Haar­lem, mr. Camille Estourgie en mij­zelf namens de in­stel­ling van het bisdom die eige­naar is van de gebouwen.

Op zon­dag 28 sep­tem­ber om 15.00 uur wordt de Mozes en Aäron­kerk opnieuw als kerk ingewijd, waarna tweemaal per week op dins­dag en vrij­dag om 20.00 uur het gebed van Sant’ Egidio er zal plaats­vin­den en op zon­dag­mid­dag om 17.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring. Daar­naast wordt be­gon­nen met de ac­ti­vi­teiten voor de armen: maaltij­den en opvang voor de dak­lo­zen en andere ini­tia­tie­ven die gelei­de­lijk wor­den opge­bouwd. Na de herin­wij­ding van de kerk is er een receptie in het ernaast gelegen “Huis van Sant’ Egidio”.

Bij de onder­te­kening was een cameraploeg van de VPRO aanwe­zig die een pro­gram­ma maakt over de katho­lie­ke kerk en het werk van een bis­schop (“De Hokjesman”).

Terug