Arsacal
button
button
button
button


Mozes en Aäron opnieuw ingewijd en aan Sant’Egidio toevertrouwd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 28 september 2014 - 384 woorden
bij de uittocht na de Mis, midden boven het hoofdaltaar de Christusicoon van Sant'Egidios
bij de uittocht na de Mis, midden boven het hoofdaltaar de Christusicoon van Sant'Egidios

Zondag­mid­dag 28 sep­tem­ber stroomde de Mozes en Aäron­kerk (eigen­lijk: H. Antonius van Padua) aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam helemaal vol met gelo­vi­gen die er voor het eerst sinds 1967 op zon­dag een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring bijwoon­den. De kerk die toen aan de ere­dienst was ont­trok­ken werd opnieuw ingewijd door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. Jozef M. Punt, en aan de ge­meen­schap van Sant’ Egidio toe­ver­trouwd die er dins­dag- en vrij­dag­avond het gebed van Sant’ Egidio zal hou­den en op zon­dag­mid­dag 17.00 uur de Eucha­ris­tie zal vieren.

Tot rector van de kerk is de oud-deken van Am­ster­dam, mgr. Joop Stam, aan­ge­steld. Hij con­ce­le­breerde samen met mgr. Leon Lemmens, hulp­bis­schop van Mechelen-Brussel, mgr. Jan van Burg­ste­den sss, de provinciaal en vice-provinciaal van de Fran­cis­ca­nen, pries­ters uit de bin­nen­stad van Am­ster­dam of bij­zon­der verbon­den met de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en mij­zelf bij de fees­te­lij­ke vie­ring, opge­luis­terd door de lie­de­ren van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio, waarin de kerk opnieuw werd geconsa­creerd. Diaken Ronald Dashorst van Sant’ Egidio Apel­doorn, assis­teerde bij de vie­ring.

Colm Dekker, verant­woor­de­lijke voor Sant’ Egidio Am­ster­dam heette allen harte­lijk welkom, in het bij­zon­der de Koptische bis­schop van Am­ster­dam, Z.E. Bis­schop Arseny, de vrien­den en de velen die uit Antwerpen waren geko­men.

De bis­schop ging in zijn homilie in op het bij­zon­dere karakter van de kerk die een catechese in afbeel­dingen geeft en hopen­lijk een warm thuis mag wor­den voor velen in een tijd van seculari­sa­tie en indi­vi­dua­lis­me.

Bij een kerk­wij­ding wordt over­vloe­dig wij­wa­ter en wierook gebruikt en toen een dampend wierokvat werd terug geplaatst in een kleinere ruimte, ging het toch even mis: het alarm ging af en alles was wel zo nieuw dat het even duurde voordat de “uit”-knop was gevon­den. Het kwam net op het moment dat de eigen­lijke wij­dingsritus was afgelopen en het kon de vreugde die op ieders gezicht was af te lezen, niet temperen.

Na afloop van de inwij­ding was er een receptie en bezichti­ging van de gebouwen.

Van harte wensen we de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio heel veel zegen toe over hun gebed en ac­ti­vi­teiten: dat die zeer vrucht­baar mogen zijn en hen met vele armen in de stad en daar­bui­ten in vriend­schap mogen verbin­den. De dag van de inwij­ding was wat dat betreft in ieder geval zeer hoop­vol!

Terug