Arsacal
button
button
button
button


Oecumenisch drusgspastoraat in Amsterdam geeft mensen hun waardigheid terug

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 oktober 2014 - 252 woorden
NellieVersteeg van het drugspastoraat vertelt aan de kapittels over haar werk
NellieVersteeg van het drugspastoraat vertelt aan de kapittels over haar werk

In Am­ster­dam is één van de ini­tia­tie­ven waar de kerk actief probeert te zijn voor mensen die in de verdruk­king zijn geko­men, het drugs­pas­to­raat. Nellie Versteeg ver­telde hierover aan de leden van de kapit­tels op zater­dag 4 ok­to­ber. Zij is van pro­tes­tantse huize en samen met haar katho­lie­ke collega, diaken Mark van Lieshout, zet zij zich in voor mensen die al jarenlang verslaafd zijn aan drugs en daardoor vaak huis en baan ern alles zijn kwijt geraakt.

Het drugs­pas­to­raat probeert is niet zozeer gericht op het lenigen van mate­rië­le noden (al vult ds. Nellie Versteeg ook weleens belas­ting­for­mu­lieren in voor drugs­ver­slaaf­den), maar vooral gaat het erom een luis­te­rend oor te bie­den en verslaaf­den hun men­se­lijke waar­dig­heid terug te geven.Iedere zon­dag is er een speciale gebeds­vie­ring voor drugs­ver­slaaf­den.

Het drugs­pas­to­raat heeft vooral contact met de mensen die al vele jaren verslaafd zijn en in het alge­meen bevin­den zij zich in de leef­tijdscate­go­rie boven de der­tig jaar. Er is voor hen veel verbeterd: de opvang en de hulp zijn beter, zodat de verslaaf­den er ook als ze dakloos zijn, toch vaak wat beter aan toe zijn dan der­tig jaar gele­den. De jon­gere verslaaf­den zijn meestal van Islami­tische afkomst, van­daar dat het pas­to­raat met hen min­der contacten heeft; vooral in de Marrokaanse ge­meen­schap zijn er helaas de nodige dealers en verslaaf­den.

Het drugs­pas­to­raat probeert voor allen die zich tot het pas­to­raat wen­den, of die zij leren kennen uit eigen ini­tia­tief, een steun en bron van in­spi­ra­tie te zijn vanuit het evan­ge­lie.

Terug