Arsacal
button
button
button
button


Oudezijds 100 een oecumenische communiteit in dienst van de armen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 oktober 2014 - 269 woorden
in gesprek met Oudezijds 100...
in gesprek met Oudezijds 100...

Met de bis­schop en het kapit­tel van Gent bezochten we (het Haar­lemse kapit­tel) op zater­dag 4 ok­to­ber de ge­meen­schap Spe Gaudentes aan de Oude­zijds Voor­burgwal 100. Deze oecu­me­nische ge­meen­schap van gehuw­den en ongehuw­den leeft een leven van gebed op basis van de drie evan­ge­lische raden en van inzet van de armen, met name de onge­do­cu­men­teer­den (degene die geen offi­cië­le do­cu­menten bezitten zoals paspoort en verblijfs­ver­gun­ning) voor wie een dokters­post, medische en tandheel­kun­dige hulp wordt ver­zorgd.

De vaste leden van de ge­meen­schap doorlopen alle fasen die ken­mer­kend zijn voor een klooster­ge­meen­schap - postulaat, noviciaat enzo­voorts - en zij wonen in één van de zes pan­den die de ge­meen­schap bezit aan de oude­zijdsvoor­burgwal, mid­den in de rosse buurt van Amstersam. Twee maal per dag komen zij bijeen voor gebed in de kapel met een cirkel­vor­ming patroon in de vloer - met in het mid­den de heilige Geest boven het Woord van God - waardoor dui­de­lijk wordt gemaakt dat de mensen 'buiten' mis­schien wat ver­der af staan, maar wel tot de kring behoren: er is maar één soort mensen. Op zon­dag gaat ieder lid naar de eigen kerk. De prior is een Angli­caans pries­ter, Rik Florentinus, die de beide kapit­tels samen met de Rooms Katho­lie­ke Sjoerd, even­eens lid van de ge­meen­schap, ont­ving en getuigde van het evan­ge­lisch vuur en de liefde voor Maria die in de ge­meen­schap leeft, samen met een accep­ta­tie van ieder mens als beeld van God.

Na de ont­moe­ting en een rond­lei­ding, wer­den we weer naar buiten gelaten, in het 'red light district'. Maar we namen wel een stukje authen­tieke evan­ge­lische in­spi­ra­tie en bezieling mee...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug