Arsacal
button
button
button
button


Felicitaties aan de Aartsbisschop

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 januari 2012 - 141 woorden
Felicitaties aan de Aartsbisschop

Op 6 januari is in Rome door paus Bene­dic­tus XVI aange­kon­digd dat op 18 februari aanstaande het consistorie zal plaats­vin­den waarin mgr. W.J. Eijk, aarts­bis­schop van Utrecht en voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, tot kar­di­naal zal wor­den gecreëerd. De Neder­landse bis­schop­pen hebben reeds hun harte­lijke felici­ta­ties aan het adres van mgr. Eijk uit­ge­spro­ken, die ik op deze plaats na­tuur­lijk graag herhaal. In de heilige Mis en in het gebed zal ik Gods zegen vragen opdat mgr. Eijk als kar­di­naal zijn toe­ge­no­men verant­woorde­lijk­heden en inzet voor de paus en de uni­ver­se­le Kerk met de bijstand en het licht van de heilige Geest zal kunnen vervullen tot eer van God.

De foto geeft het moment weer tij­dens de bis­schops­wij­ding dat mgr. Eijk mij de han­den oplegt.

Terug