Arsacal
button
button
button
button


Week voor Katholiek Onderwijs van start

6-10 oktober

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 oktober 2014 - 401 woorden
een van de lesbrieven voor de Week van het Katholiek Onderwijs
een van de lesbrieven voor de Week van het Katholiek Onderwijs

Aanstaande maan­dag 6 ok­to­ber begint de week van het katho­liek onder­wijs. Dit is een ini­tia­tief van de leden­ver­ga­de­ring van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad, waarin school­besturen, onder­wijs­geven­den, school­lei­ders, ouders en anderen bij het onder­wijs betrok­ke­nen, ver­te­gen­woor­digd zijn.

Thema “Feest vieren”

Scholen zijn van te voren uit­ge­no­digd om tij­dens deze week uitdruk­ke­lijker aan­dacht te beste­den aan hun katho­lie­ke iden­ti­teit en aan het thema “Feest vieren”, waarover een speciale les­brief is uitge­ge­ven. Het is een week waarin scholen uit­ge­no­digd wor­den om te laten zien hoe de katho­lie­ke iden­ti­teit van de school concreet vorm krijgt. In een magazine en door middel van enkele You Tube filmpjes zullen een aantal ac­ti­vi­teiten rond deze week zicht­baar wor­den gemaakt. Voor deze ac­ti­vi­teiten hopen we nog steun van enkele fondsen te ont­van­gen. De bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den hebben in samen­wer­king met de NKSR de genoemde lesbiref uitge­ge­ven rond dit thema, die op alle scholen verspreid is en waarover al veel po­si­tie­ve reacties zijn binnen­ge­ko­men.

Verheugd

Na­tuur­lijk ben ik er als referent voor het katho­lie­ke onder­wijs namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, nauw bij betrokken en verheugd over de po­si­tie­ve aan­dacht voor katho­liek onder­wijs en iden­ti­teit. De iden­ti­teit geeft de visie aan van waaruit vor­ming en opvoe­ding op school plaats vindt en is onvermin­derd actueel, meer nood­za­ke­lijk zelfs dan vroe­ger. Voor het met elkaar beleven van waar­den en idealen en om een school met visie te kunnen zijn, heb je een gemeen­schap­pe­lijke in­spi­ra­tie­bron nodig. Voor een katho­lie­ke, chris­te­lijke school is dat Jezus Christus.

Lesbrief ‘Feest vieren’

Om de week van het katho­liek onder­wijs op de werkvloer van de basis­scho­len mede gestalte te geven hebben mgr. Hendriks en de onder­wijsgedele­geer­den van de bis­dom­men ge­za­men­lijk een les­brief uit gebracht met als thema ‘Feest vieren’.

Het gekozen thema sluit aan bij het thema van de Kinder­boekenweek en geeft de kin­de­ren een ‘katho­lie­ke’ kijk hierop! In de les­brief staan twee lessen voor de onder-, mid­den- en boven­bouw. Ook is er een gedeelte voor het team waar onder meer tien sug­ges­ties voor on­der­lin­ge dialoog en de basis voor een af­slui­ten­de school­vie­ring in staan. De les­brief met bijbe­ho­rende ma­te­ri­alen zijn digi­taal be­schik­baar op de speciale web­si­te:

Meer info ook op de web­si­te van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, waaraan bo­ven­staande gedeelte­lijk is ontleend:

Terug