Arsacal
button
button
button
button


Monialenwijding van Zuster Maria Rachele in Aalsmeer

Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 6 oktober 2014 - 987 woorden
felicitaties voor zuster Maria Rachele
felicitaties voor zuster Maria Rachele

Zondag­avond 5 ok­to­ber heeft zuster Maria Rachele haar eeuwige geloften afgelegd en de monas­tieke wij­ding ont­van­gen in het klooster van Maria, tempel van de heilige Geest te Aalsmeer. De jonge ge­meen­schap vierde dit jaar voor de derde maal geloften en opnieuw waren er vele gasten geko­men uit Brussel, waar de zuster vandaan komt, uit Italië en na­tuur­lijk ook uit Neder­land. Ook een groot aantal pries­ters was geko­men om aan de mooie vie­ring deel te nemen.

Bij de H. Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik de volgende homilie gehou­den (de lezingen waren van de zon­dag, behalve de eerste lezing die uit de profeet Ezechiël was):

Wij zijn allemaal mensen van deze tijd en van deze wereld,
we maken deel uit van een maat­schap­pij
met eigen kenmerken:
een gese­cu­la­ri­seerde samen­le­ving.
We weten goed dat jaren gele­den
het klimaat in de samen­le­ving anders was.
Hoeveel ver­an­de­ringen hebben er niet plaats gevon­den
in de loop van een eeuw:
tech­nische ver­an­de­ringen
- van de komst van de auto
tot in­ter­net en robots -
waardoor de mens de groot­heid
van zijn men­se­lijke kennis en macht heeft laten zien.
Het heeft geleid
tot een veel sneller levensritme,
tot ver­an­de­ringen in het spi­ri­tu­ele leven,
in men­se­lijke relaties
enzo­voorts.
Nog maar iets meer dan de helft
van de Neder­landse bevol­king
noemt zich op dit moment gelovig: 53 %.

Paus Fran­cis­cus heeft in zijn Apos­to­lische Exhor­ta­tie
"Evangelii Gaudium" ge­schre­ven:
Je moet niet zeggen: alles is nu afgelopen,
alles gaat achteruit,
nee, alles is anders, het is een uit­daging,
dit is een wereld waarin het evan­ge­lie moet wor­den gebracht.
Een christen, een katho­liek
kan alles niet anders bekijken
dan met hoop, met geloof, met een geest van ver­wach­ting.

Dat wil zeggen dat de wereld van nu
een uit­daging mee­brengt voor ieder van ons.
De uit­daging is precies dit:
laten wij in een wereld waarin God afwe­zig schijnt,
steeds meer bren­gers van het evan­ge­lie wor­den,
mensen die in het evan­ge­lie en in de genade
de bron van hun leven,
van hun han­de­len,
van hun spreken
zoeken;
en die deze bron vooral zoeken
in het de­fi­ni­tieve Woord
dat de hemelse Vader tot ons heeft ge­spro­ken:
Jezus Christus, onze Ver­los­ser,
het God­de­lijk Woord,
de Weg, de Waar­heid en het Leven.

We weten allemaal wel heel goed
dat over­ge­la­ten wor­den aan onze verlangens,
onze verlei­dingen, onze boos­heid,
onze trots, onze afgunst,
betekent dat we trieste mensen wor­den,
op­ge­slo­ten in ons­zelf;
en het betekent ook dat we een schat verliezen:
we verliezen de ware schoon­heid van onze persoon,
geschapen naar het beeld van God.

We moeten ons­zelf openen.

Wat wil je? Wil je heersen of dienen?
Pakken en winnen
of geven en verliezen?
Maar wie dient zal heersen met God
en wie zijn leven verliest,
die zal het winnen!

Vandaag vieren we feest.
Zuster Maria Rachele verleist haar leven
in de eeuwige professieen de monas­tieke wij­ding.
ZIj verleist haar leven in de navol­ging van Christus,
die Zijn leven voor ons gegeven heeft.
De professie van zuster Maria Rachele
is niet een keuze omdat zij het leuk vindt,
dit is niet omdat ze nu eenmaal graag
in een klooster met medezusters woont,
liever dan te trouwen, nee!
Haar professie komt voort uit een inner­lijke drang,
een verlangen van het hart,
waarin zij het plan van God heeft herkend,
Zijn Voor­zienig­heid.
De Heer roept je!
Op deze dag geeft zij het ant­woord
op de roe­ping van God om haar leven te geven:
"Ja, hier ben ik".

De professie, de monialen­wij­ding
is een gave van zuster Maria Rachele
aan Christus en aan de Kerk, dus aan ons allen.
Maria Rachele wijdt zich toe aan God
terwijl God haar wijdt en van Hem maakt.

Vandaag spreekt de Heer tot haar hart
met de woor­den van de eerste lezing:
"Ik ver­kies je uit de volkeren,
ik sprenkel je met zuiver water,
ik zuiver je van al je ongerech­tig­he­den
en van al je afgo­den,
ik geef je een nieuw hart,
een hart van vlees,
ik leg in jou een nieuwe geest".

We hebben de parabel gehoord
van de wijn­gaard en de heer, de wijn­gaar­denier.
Toen paus Bene­dic­tus XVI werd gekozen
waren zijn eerste woor­den:
"De kar­di­na­len hebben mij gekozen,
een nederige werker in de wijn­gaard van de Heer".
Ook al werd hij gekozen tot hoofd
van heel de katho­lie­ke Kerk,
toch karakte­riseerde de paus zich met deze woor­den
als een een­vou­dige, nederige werker
en daar­mee onder­streepte hij
dat zijn ambt een dienst is.
Tege­lijk maakte hij dui­de­lijk
dat de Kerk niet van hem is
en dat de wereld niet van hem is,
maar dat alles wijn­gaard van de Heer is.
Deze visie was en is een zeer be­lang­rijk teken,
want dage­lijks wor­den wij ertoe verleid
te doen zoals die werkers in de wijn­gaard van de parabel.
Die verloren uit het oog
dat de wijn­gaard van de heer was,
dat zij slechts nederige werkers waren.
Ook wij zijn verleid om te denken
dat wij recht hebben op succes,
op geluk, op eerbe­wij­zen, op geld en goed, op wel­zijn,
dat alles om ons draait
dat wij alleen verant­woor­de­lijk en bekwaam zijn.
Maar zo is het niet!
Alles is ons gegeven,
de toe­komst ligt niet in onze han­den,
alles is gave,
gave van God
en het leven is de moeite waard
wanneer het wordt geleefd met nede­rig­heid, met ver­trouwen, met vreugde
met alles wat ons maakt
tot nederige werkers in de wijn­gaard van de Heer.

Vandaag, beste zuster Maria Rachele,
leg je de geloften af van ge­hoor­zaam­heid, kuis­heid en armoede;
het zijn de drie evan­ge­lische raden
die - tegen de stroom in -
tot uitdruk­king brengen
hoe het er wer­ke­lijk voor staat:
in de wereld van nu
- die een beetje narcis­tisch is en een beetje gese­cu­la­ri­seerd -
ben je een teken van een andere wereld
en van de ware bete­ke­nis van het leven hier bene­den:
wij zijn niet zo groot, zo mach­tig,
het leven en deze wereld zijn niet ons eigendom,
wij zijn geen meesters, geen heren,
maar nederige werkers in de wijn­gaard van de Heer.

Het ware geluk bestaat
in de nede­rig­heid, in de gave van zich­zelf,
de ware vreugde bestaat in de eenvoud, in de dienst
en uit­ein­delijk: in God.

Daarom, beste zuster Maria Rachele,
wil ik je graag fe­li­ci­te­ren
want jouw leven is een teken,
een teken dat God Heer is.

Amen

Terug