Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan de koorschool voor de Week katholiek Onderwijs

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 8 oktober 2014 - 130 woorden
voorlezen op de koorschool St. Bavo
voorlezen op de koorschool St. Bavo

Dins­dag 7 ok­to­ber bracht ik een bezoek aan de koor­school Sint Bavo van­wege de week voor het katho­liek onder­wijs, die op deze dag van start ging. Omdat het ook de kin­der­boekenweek was bestond een van de ac­ti­vi­teiten daar: voorlezen (zie foto). Van het bezoek aan deze bij­zon­dere school is een You Tube fimpje gemaakt door Ivar Lingen in opdracht van VKO en NKSR. Zo wordt deze week nog een aantal filmpjes gemaakt om een beetje een idee te geven van wat iden­ti­teit van katho­liek onder­wijs kan betekenen en hoe dat wordt vorm gegeven.

Ne filmpjes komen bin­nen­kort be­schik­baar op het You Tube kanaal van VKOnet.nl. Alle in­for­ma­tie over de Week van het Katho­liek Onder­wijs is ook te vin­den op de webiste van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR): www.nksr.nl

Terug