Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe ridder in de orde van Sint Sylvester

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 oktober 2014 - 341 woorden
uitreiking onderscheiding van Sint Sylvester
uitreiking onderscheiding van Sint Sylvester

Op vrij­dag­mid­dag 10 ok­to­ber mocht ik in het bis­schops­huis de pau­se­lijke onder­schei­ding ‘rid­der in de orde van sint Sylvester’ uitreiken aan de heer Herman van Bemmelen (* 1946) voor zijn inzet in tal van katho­lie­ke organi­sa­ties. De onder­schei­ding werd hem opgespeld door zijn echt­genote, zon­der wie dit alles niet moge­lijk was geweest, zoals de nieuwe rid­der ruiter­lijk erkende.

In de eigen pa­ro­chie in Uithoorn was de heer Van bemmelen lid van de redactie van het pa­ro­chie­blad, van de Raad van kerken, se­cre­ta­ris en later vice-voor­zit­ter van het pa­ro­chie­bestuur, web­si­te van de pa­ro­chie, organi­sa­tie Taizé vie­rin­gen, pen­ning­meester. Daar stond hij ook mid­den in een moei­lijke pro­ble­ma­tiek rond de slui­ting van de Schans­kerk die voor de Uithoornse katho­lie­ke gemeen­schap een zware tijd is geweest.

Daar­naast was er zoveel meer: de kersverse rid­der was een fervent basket­baller en betrokken bij ver­schil­lende clubs; zo was hij mede-oprichter en bestuurslid van de R.K. Basketbal­ver­eni­ging TOP te Am­stel­veen en pen­ning­meester bij Basketbal­vereni­ging Slotermeer; In 1969 werd de vereni­ging Noeta mede door de heer Van Bemmelen opgericht. Hij is betrokken bij de Stich­ting Katho­lie­ke Jeugd­be­langen Uithoorn, sinds 1980.

Lande­lijk is hij betrokken bij de Stich­ting Com­mu­ni­cantes als pen­ning­meester, een ini­tia­tief dat gericht is op de be­vor­de­ring van com­mu­ni­ca­tie tussen Oost- en West-Europa, bemid­de­ling tussen donoren (ordes en con­gre­ga­ties) en instantie in Oost-Europa die steun nodig hebben. Als Penning­meester is hij eindverant­woor­de­lijk voor de correcte uit­voe­ring en het beheer van de projecten. Ook was hij lang actief als bestuurslid, pen­ning­meester en later lid van de Raad van Toezicht van de R.K. Scholen­ge­meen­schap Thamen en van Iris, Stich­ting voor Chris­te­lijk Voort­ge­zet Onder­wijs in Haar­lem, Heem­ste­de, Haar­lemmermeer en Uithoorn.
Ook in andere organi­sa­tie was en is hij actief voor Kerk en maat­schap­pij.

Kerk, sport, hulp aan Oost-Europa, jon­ge­ren­werk, onder­wijs: Voor deze vele vormen van inzet is met de pau­se­lijke onder­schei­ding waar­de­ring uitge­sproken aan de heer Van Bemmelen.

Terug