Arsacal
button
button
button
button


Promotiefilmpje tiener- en jongerenprogramma

Biasdombedevaart naar Rome

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 oktober 2014 - 602 woorden
Ga mee naar Rome!
Ga mee naar Rome!

Op de FaceBook pagina van de bisdom­bede­vaart naar Rome is een pro­mo­tiefilmpje geplaatst van het tiener-en jon­ge­ren­pro­gramma van deze bede­vaart. Het doel van het filmpje is om tieners en jon­ge­ren op een leuke manier uit te nodigen om mee te gaan op deze reis naar Rome in de mei­va­kan­tie van 2015.

Daarbij is de leef­tijd van het tiener­pro­gramma iets verhoogd: van 12 t/m 15 jaar naar 14 t/m 17 jaar. De leef­tijd voor het jon­ge­ren­pro­gramma wordt daar­mee ook verhoogd: dit pro­gram­ma is nu niet voor jon­ge­ren vanaf 16 jaar, maar vanaf 18 jaar.

In de mei­va­kan­tie or­ga­ni­seert het bisdom in samen­wer­king met reis­orga­ni­sa­tie VNB een bus­reis (30 april t/m 9 mei 2015) en een vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) naar Rome. Het is een reis voor jong en oud! De jon­gere gene­ra­tie wordt dan ook van harte uit­ge­no­digd om mee te gaan.

Apart tiener­pro­gramma

Het tiener­pro­gramma is een apart pro­gram­ma binnen de bisdom­bede­vaart naar Rome. De tieners en hun bege­lei­ders slapen op een eigen locatie (paters Thea­tijnen) in Rome en hebben een eigen pro­gram­ma vol met muziek, sport en spel en het ont­dek­ken van de 'eeuwige stad', op een manier die bij hen past. Op bepaalde momenten haken ze aan bij het vol­was­se­nen­pro­gramma van de bede­vaart, met name bij de grote vie­rin­gen en op de zon­dag­mid­dag.

Het tiener­pro­gramma is dus bedoeld voor tieners van 14 t/m 17 jaar. Mochten er toch tieners van 12 en 13 jaar zijn, die zich graag willen aan­slui­ten bij het tiener­pro­gramma, dan is dat ook moge­lijk.

Heeft u vragen over het tiener­pro­gramma, neemt u dan contact op met Matthijs Jansen, tel: 023-511 26 35 (vooral op don­der­dag en vrij­dag), mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Jon­ge­ren­pro­gramma

Het jon­ge­ren­pro­gramma is dus voor jon­ge­ren vanaf 18 jaar t/m 30 jaar. Zij wor­den in principe inge­deeld bij hun regio/pa­ro­chie, maar wijken op bepaalde momenten af van het vol­was­se­nen pro­gram­ma om met elkaar iets te onder­ne­men! Bij­voor­beeld een gezellige avond of een spel in de stad, een eigen ver­die­pend pro­gram­ma of het bezoeken van een bij­zon­dere plek (het graf van Petrus).

Heeft u vragen over het jon­ge­ren­pro­gramma, neemt u dan contact op met Marius van der Knaap, tel: 023-511 26 35 (niet op maan­dag), mvan­derknaap@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Iets voor jou?

Lijkt het je wat om deel te nemen aan het tiener-of jon­ge­ren­pro­gramma of bent u een bezorgde ouder, die graag kennis wilt maken en uw vragen wilt stellen? U kunt na­tuur­lijk altijd de am­bas­sa­deur van de bede­vaart in uw regio bena­de­ren met uw vragen. Daar­naast zijn er de volgende moge­lijk­he­den:

  • Zondag­avond 14 de­cem­ber 2014: Kerst­di­ner voor jon­ge­ren vanaf 16 jaar, te Hilversum, met ook in­for­ma­tie over het jon­ge­ren­pro­gramma van de bisdom­bede­vaart. Voor meer in­for­ma­tie: www.jonge­kerk.nl
  • Zater­dag 11 januari 2015: Tiener­dag voor tieners van 14 t/m 17 jaar, met ook in­for­ma­tie over het tiener­pro­gramma van de bisdom­bede­vaart.
  • Zater­dag 17 januari 2015: ná de Impuls­dag Geloofsop­bouw in het Juliana­kloos­ter te Heiloo is er van 14 tot 15.30 uur een vragenuurtje over de bisdom­bede­vaart, met name over de pro­gram­ma’s voor tieners, jon­ge­ren en ge­zin­nen.
  • Donder­dag 16 april 2015: Ouder­avond voor ouders van tieners die deel­ne­men aan het tiener­pro­gramma van de bede­vaart in Haar­lem.

Meer in­for­ma­tie

Er is een speciale fol­der be­schik­baar voor tieners en jon­ge­ren die mee willen met de bisdom­bede­vaart naar Rome. Folders kunnen wor­den aan­ge­vraagd via de reis­orga­ni­sa­tie VNB: emke.debruijn@vnbreizen.nl

Kortings­rege­ling

Inschrijven kan tot 1 februari 2015 via www.vnbreizen.nl. De kosten voor de 10-daagse bus­reis zijn € 999 en voor de 6-daagse vliegreis € 839. Voor kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren stu­de­rend t/m 25 jaar is er een speciale kor­tings­rege­ling. Zij betalen € 485 voor de bus­reis en € 325 voor de vliegreis. De kor­ting wordt moge­lijk gemaakt door VNB, het bisdom en de pa­ro­chie.

Filmpje

Zie hierbij de link naar het pro­mo­tiefimpje: vimeo.com/109695762

(bericht DCGO bisdom Haar­lem-Am­ster­dam)

Terug