Arsacal
button
button
button
button


Jaarvergadering van de Nederlandse Katholieke Schoolraad

Eerste evaluatie ‘Week van katholiek onderwijs’

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 oktober 2014 - 294 woorden
thema van de Week van het Katholiek Onderwijs 2014
thema van de Week van het Katholiek Onderwijs 2014

Op dins­dag 28 ok­to­ber kwamen de leden van de Nedelrnadse Katho­lie­ke School­raad in Utrecht bijeen in het gebouw van de ‘neutrale’ Algemene Onder­wijsbond (AOB). Vroe­ger zou dat vloeken in de Kerk zijn geweest, maar sinds een flink aantal jaren is de katho­lie­ke bond ‘Sint Bonaventura’ een zelf­stan­dig onder­deel van de AOB. De leden hoor­den met instem­ming een eerste ver­slag van het verloop van de Week van het Katho­liek Onder­wijs.

Er zal nog een enquete gehou­den wor­den onder de scholen om meer precies te zien wat deze week - die voor de eerste keer werd gehou­den - heeft opgeleverd. In ieder geval kon ik ook per­soon­lijk berichten dat ik van heel wat kanten po­si­tie­ve reacties heb gekregen. Bijna alle Bis­schope­lijk gedele­geer­den waren aanwe­zig en ver­schil­lende van hen had­den veel ac­ti­vi­teiten ontplooid om deze Week in te vullen.

Twee bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den, mw. Liesbeth Stalmeier en mw. Astrid Bakker had­den een project voor­be­reid dat de scholen kon­den gebruiken rond het thema 'feest vieren' van de Week van het Katho­liek Onder­wijs en dat alle scholen in Neder­land hebben gekregen. Zij lichtten dit project ter ver­ga­de­ring toe. Bin­nen­kort zal nog een Magazine ver­schij­nen naar aan­lei­ding van de Week, waarin erva­ringen en ‘good practices’ wor­den verhaald. Op de web­si­te van de NKSR zijn voorts nog enkele You Tube filmpjes geplaatst met inter­views en verhalen over iden­ti­teits­be­le­ving door scholen. De heer N. Dullemans (VKO) heeft dit alles ge­coör­di­neerd.

De eerste evaluatie deed in ieder geval smaken naar meer, naar een ver­volg, bij de leden van de NKSR (dat zijn de bij het katho­liek onder­wijs betrokken organi­sa­ties). Want zoals terecht ter ver­ga­de­ring werd opgemerkt: we moeten er ons sterk voor maken dat 'katho­liek' niet louter een predikaat aan de gevel of in de statuten is.

Terug