Arsacal
button
button
button
button


Verdeelde wijsheid

Publicatie Thijmgenootschap over kerk en academische theologie

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 november 2014 - 206 woorden
Verdeelde wijsheid

Bij de Valkhof pers in Nijmegen is deze week een nieuwe publi­ca­tie ver­sche­nen in de “Annalen van het Thijm­ge­noot­schap”, onder redactie van Frank Bosman en Harm Goris, geti­teld: “Verdeelde wijs­heid. Tussen Kerk en aca­de­mische theo­lo­gie”. In het boek wordt vanuit ver­schil­lende invals­hoeken aan­dacht besteed aan de ver­hou­ding van Kerk, aca­de­mische theo­lo­gie en maat­schap­pij.

Een van de thema's die erin wordt be­spro­ken is dat van de zoge­noemde “publieke theo­lo­gie”, een term waaraan ver­schil­lende invullingen wordt gegeven, maar die in ieder geval te maken heeft met de maat­schap­pe­lijke bete­ke­nis van theo­lo­gie. In mijn eigen bijdrage aan dit werk ben ik - op verzoek van de redactie - daarop inge­gaan: “Theo­lo­gie: ‘publiek’ of ‘ker­ke­lijk’? De weg die het Tweede Vati­caans Concilie wijst”. In deze bijdrage heb ik onder meer gewezen op ele­menten van publieke theo­lo­gie in het ker­ke­lijk denken en spreken, met name waar de natuurwet als uitgangs­punt wordt geno­men en het vroe­gere publiek recht (ius publicum) van de Kerk. Daar­naast heb ik ook gewezen op de sociale leer van de Kerk en de oproep tot dialoog en open­heid van het tweede Vati­caans concilie. Datzelfde concilie stelt het zoeken naar de waar­heid door iedere mens overigens centraal.

Terug