Arsacal
button
button
button
button


“Professioneel Beheer en Bestuur in de Kerk”

Uniek aanbod van Besturencursus voor kerkbestuursleden en PCI-bestuursleden

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 november 2014 - 767 woorden
Met het kerkbestuur van de parochie
Met het kerkbestuur van de parochie

Op intitia­tief van het R.K. Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de Stich­ting KSBW en de Vrije Uni­ver­si­teit zal het komend jaar - vanaf 14 februari op een viertal zater­da­gen - een cursus wor­den gehou­den voor leden van kerk­besturen (ook de voor­zit­ter, de pastoor, is zeer welkom!) en leden van besturen van Parochiële Caritas In­stel­lingen. Be­stuurs­le­den en personen die zich gaan voor­be­rei­den om een derge­lijke taak op zich te nemen, wor­den hier­voor uit­ge­no­digd.

De pastoors wor­den in de gelegen­heid gesteld hier­voor mensen voor te dragen, maar men kan zich ook zelf aanmel­den. De cursus vindt plaats in het Dio­ce­saan Centrum in Heiloo en wordt gegeven door aan aantal spe­cia­listen op het gebied van bestuur en beheer en - inhou­de­lijk - op het gebied van de missie van ker­ke­lijke in­stel­lingen. De kosten van de cursus zullen de deel­ne­mers niet zelf hoeven te dragen, omdat die wordt gesponsored door de Stich­ting KSBW.

Omdat slechts een beperkt aantal deel­ne­mers aan deze eerste cursus kan deel­ne­men, zal moge­lijk in overleg met de pastoors selectie moeten plaats vin­den van mensen voor wie deze in­ves­te­ring het meest waarde­vol is. We willen met name jon­gere mensen in de gelegen­heid stellen zich op deze terreinen ver­der te ont­wik­ke­len. Op 15 januari moeten alle aanmel­dingen binnen zijn.

Het pro­gram­ma van de cursus zal in een volgend stadium wor­den bekend gemaakt.

Inlei­ding

De Kerk als instituut, als sociale bewe­ging, als pijler van de van de chris­te­lijke traditie en cultuur en als cultureel erf­goed herneemt haar plaats in de maat­schap­pij. Deels door de toe­ne­mende behoefte aan zin­ge­ving en bete­ke­nis­ge­ving, deels door de wederopstan­ding van par­ti­cu­lier ini­tia­tief in Neder­land en deels door een ander beleid van de Neder­landse over­heid.

De ker­ke­lijke ge­meen­schap, de pa­ro­chie, het ker­ke­lijke werk en het kerk­ge­bouw vervullen in de nabije toe­komst een aantal functies:

  1. Een platform voor betrok­ke­nen en een steunnet­werk voor een grote groep daaromheen;
  2. Een uitvalbasis voor maat­schap­pe­lijk en cultureel dienstbe­toon: caritas, zorg, vrij­wil­li­gers­werk;
  3. Symbool voor culturele waar­den;
  4. Hoeder van monu­men­taal, his­to­risch erf­goed: onroerend en roerend.

Deze maat­schap­pe­lijke draag­vlakverbre­ding vraagt om pro­fes­sio­nalise­ring van beheer en bestuur, om bestuurskwali­teiten die deze ont­wik­ke­lingen kunnen legitimeren en effectueren.

Ben jij:

Actief in een kerk­bestuur of Parochiële Charitas In­stel­ling (PCI) en wil je je kennis en vaar­dig­he­den verbe­te­ren?

Of ben jij jong en nog niet bestuur­lijk actief, maar maat­schap­pe­lijk betrokken en bewogen en wil jij het vak van pro­fes­sio­neel besturen onder de knie krijgen?

Wil je:

In de toe­komst op meer pro­fes­sio­nele wijze bestuur­lijke verant­woor­de­lijk­heid (gaan) dragen in een kerk­bestuur of ker­ke­lijke organi­sa­tie?

Je maat­schap­pe­lijke over­tui­ging over­bren­gen vanuit een alge­meen levensbeschouwe­lijke ach­ter­grond? Je ver­der bekwamen? Oudere gene­ra­ties be­stuur­ders gaan opvolgen?

Dan kun je bij het Bisdom een gecer­ti­fi­ceerd kerk­be­stuur­der wor­den / je kwalificeren als po­ten­tieel bestuurslid van een ker­ke­lijke organi­sa­tie.

Wij bie­den een leer­tra­ject waarin je leert:

  • Het spe­ci­fie­ke van organi­sa­ties in deze sector kennen (die vaak beguns­tigd zijn met een overdosis aan en­thou­sias­me en een enigszins tekort aan zake­lijk en finan­cieel inzicht) en hoe hiermee om te gaan.
  • Hoe je de finan­ciële basis van de organi­sa­tie kunt verstevigen door middel van een duur­zaam en ‘mission driven’ invest­ment beleid.
  • Wat andere finan­ciële moge­lijk­he­den zijn voor draag­vlakverbre­ding (i.e. fondsen­wer­ving, nalaten­schappen, vrien­den­stich­tingen).
  • Om aan­dacht te vragen om de organi­sa­tie te laten leren van de re­sul­taten van je in­span­ningen: (wordt er wel doel­ma­tig gewerkt?) hoe de impact en het maat­schap­pe­lijk effect te meten.
  • Hoe je projecten op moet zetten.

Tijdsbeste­ding voor cursisten

Vier zater­da­gen in de loop van een jaar van 10.00 – 16.00 uur.

De dag kan – desgewenst - beginnen met het bijwonen van een Eucha­ris­tie­vie­ring om 9.30 uur.

Per dag komen minimaal twee inlei­ders aan bod met moge­lijk­heid van ver­wer­king van de gebo­den stof. Je krijgt een lunch aan­ge­bo­den en kan bij een drankje nog even napraten.

Cer­ti­fi­caat

Alle af­ge­stu­deer­den die ter afslui­ting een ‘plan van aanpak in het eigen bestuur’ hebben ge­schre­ven, ont­van­gen een cer­ti­fi­caat, onder­te­kend door het Bisdom, de Stich­ting KSBW en de Vrije Uni­ver­si­teit. Door het aanbod jaar­lijks te herhalen, kunnen deel­ne­mers zelf bepalen hoe lang ze erover doen om het geheel te volgen en eventueel een cer­ti­fi­caat te ver­krij­gen.

Nadere inlich­tingen:

Start: voor­jaar 2015

Deel­ne­mers: maximaal 20

Aanmel­ding: vóór 15 januari 2015 bij Drs. M.N.F.M. Frederiks, staf­me­de­werker Kerkop­bouw, Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Bij voor­keur per email: mfre­deriks@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Kosten: De kosten per module bedragen € 225,=. De totale kosten bedragen € 900,=

De Stich­ting KSBW neemt deze kosten voor zijn reke­ning. Het kost jou dus niets. Er is echter wel aanwe­zig­heidsplicht. Wie aan de cursus deelneemt moet kunnen garan­de­ren - (zover dat men­se­lijker­wijs moge­lijk is) dat hij/zij aan alle zater­da­gen kan deel­ne­men.

Locatie: Dio­ce­saan Missio­nair Centrum, Hoogeweg 65 te Heiloo.

Terug