Arsacal
button
button
button
button


impulsdag catechese

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2012 - 223 woorden
impulsdag catechese

Vandaag, zater­dag 21 januari, heb ik een gedeelte van de impuls­dag voor catechese in Heiloo mee­ge­maakt: veel en­thou­siaste mensen uit alle delen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam - en zelfs daar­bui­ten - waren aanwe­zig om nieuwe ideeën en nieuwe 'spirit' op te doen voor het apos­to­laat waar zij mee bezig zijn: catechese geven. Een zeer be­lang­rijke taak in onze tijd...

De jongste doel­groep waarvoor een eigen catechese­pro­ject ver­te­gen­woor­digd was op deze dag, waren de kin­de­ren vanaf drie jaar (catechese van de goede her­der). Jong geleerd.... Want dat is een groot probleem: de kennis van ons mooie geloof is bij veel mensen minimaal. En onbekend maakt onbemind.

Als je dieper mag door­drin­gen in de rijkdom van het geloof, gaat het veel meer voor je betekenen. En dan is er na­tuur­lijk nog de moei­lijk­heid dat wij westerse mensen het heel moei­lijk vin­den om over ons geloof te spreken, ik bedoel niet in een dis­cus­sie­sfeer, maar vanuit het hart: wij zeggen niet ge­mak­ke­lijk iets gelovigs, iets gods­diens­tigs; zelfs als ons hart er vol van is, loopt de mond er nog niet zo ge­mak­ke­lijk van over.

In Afrika of Latijns Amerika ligt dat vol­ko­men anders. Daarom was het voor mij een bij­zon­der posi­tief teken dat de twee work­shops op de impuls­dag die gingen over de eigen bele­ving en spiri­tua­li­teit en het getuigen daar­van, het drukst bezocht wer­den.

Terug