Arsacal
button
button
button
button


Priester Jos Hilgersom is heengegaan....

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 13 november 2014 - 285 woorden
Een kenmerkende foto van Jos Hilgersom die ik kreeg toegestuurd
Een kenmerkende foto van Jos Hilgersom die ik kreeg toegestuurd

Woens­dag­mor­gen 12 no­vem­ber werd drs. Jos Hilgersom in Voorhout begraven. Hij was pries­ter van het bisdom Rotter­dam en voor­ma­lig leraar klassieke talen aan het klein-semi­na­rie Leeuwenhorst. Daar heb ik hem leren kennen.

Hoewel hij nau­we­lijks in de parochiële ziel­zorg is geweest, was hij met hart en ziel pries­ter. Dat kwam jaren lang tot uiting in de ge­meen­schap die bijeen kwam voor de Latijnse li­tur­gie in de kapel van het Bonaventura­col­lege in Leiden, een ge­meen­schap waarvoor hij zorg droeg. Het kwam bovenal tot uiting door zijn trouw aan het gebed en de dagelijske heilige Mis.

Toen mijn pries­terroe­ping dui­de­lijk werd, was hij daardoor voor mij een steun: 's morgens vroeg celebreerde hij alleen een Latijnse Mis in de kapel van Leeuwenhorst dat toen al geen klein-semi­na­rie meer was en waar weinig reli­gi­euze ac­ti­vi­teiten meer plaats von­den. In de bijna mys­tieke scheme­ring van de ochtend diende ik daar bij hem de Mis, waar vaker ook een paar vrien­den aansloten. Zo heeft hij een voor mij be­lang­rijke bijdrage gegeven aan mijn weg...

Hij was een erudiet pries­ter met een grote belang­stel­ling voor theo­lo­gie; de boeken die ik van hem kreeg kwamen veelal uit de school van de 'Nouvelle théologie' of betroffen de patris­tiek, die gezien zijn vak be­grij­pe­lijker­wijs zijn bij­zon­dere belang­stel­ling had. Vele jaren lang - tot dit jaar - heeft hij me een paar keer per jaar gebeld om even bij te praten.

Hij was een man die stil en verborgen zijn eigen, trouwe weg ging met de Heer, zon­der zich door de stormen van de tijd in de diepte van z'n zijn te laten beïn­vloe­den... Rustig door­gaan, ook door storm en tegenwind... de foto getuigt ervan.

Moge hij rusten in vrede!

Terug