Arsacal
button
button
button
button


Leven in de Geest van Jezus. Hoe doe je dat?

Vormselproject van Samuel Advies

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 november 2014 - 246 woorden
Leven in de Geest van Jezus. Hoe doe je dat?

Dezer dagen verscheen de vierde druk van het vormsel­pro­ject “Sta op en ga” van Samuel Advies. Nu zit er een boekje bij met tips voor ná het vormsel: “Leven in de Geest van Jezus. Hoe doe je dat? ”

Het zijn de tips die eer­der op de Arsacal-site zijn gepubli­ceerd en nu in een hand­zaam boekje bij elkaar staan. In de hand­lei­ding bij het project wordt aange­ge­ven hoe deze brief aan de gevormde jongens en meisjes kan wor­den ingezet.

Samuel Advies zet zich al meer dan 25 jaar in voor geloofsgroei in gezin, pa­ro­chie en school door allerlei cateche­tisch ma­te­ri­aal, zoals werk­boeken voor kin­der­woord­diensten, vormsel- en eerste-communie­projecten, maar bijvoor­beeld ook allerlei films en knutsel­werkjes die bij ver­wer­king kunnen wor­den gebruikt. Toen ik nog pastoor was, maakte ik graag gebruik van het ma­te­ri­aal van Samuel en van de onder­steu­ning die Samuel kon aanbie­den voor de plaatse­lijke vrijwil­ligers. Samuel heeft veel goed werk gedaan in deze jaren en we wensen de mede­werkers veel zegen toe.

Mis­schien toch een klein puntje - dat kan ik als canonist niet goed laten -: het zou goed zijn ker­ke­lijke goed­keu­ring te vragen voor dit mooie vormsel­project en dit in de uitgave te vermel­den. Maar dat doet niets af aan de mooie inhoud van het gebo­dene!

Website

Terug