Arsacal
button
button
button
button


Twitteren met God interactief gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 december 2014 - 250 woorden
Apostolische Nuntius André Dupuy met het boek
Apostolische Nuntius André Dupuy met het boek

Op 30 no­vem­ber nam nuntius Mgr. André Dupuy in de Sint Lodwijks­kerk in Leiden het boek ‘Twit­te­ren met GOD in­ter­ac­tief’ in ont­vangst (zie foto). Dit maakt deel uit van een inter­na­tio­naal project Twee­ting with GOD dat pries­ter en auteur Michel Remery met jon­ge­ren heeft opgezet. Het wil mensen met geloofs­vra­gen korte en hel­dere ant­woor­den bie­den vanuit katho­liek per­spec­tief, om hen op die manier te helpen in hun zoek­tocht naar God.

“Via sociale media dagen we mensen uit om fun­da­men­tele vragen over hun leven en over God niet uit de weg te gaan. Het katho­lie­ke ant­woord daarop is veel logischer dan mensen vaak denken”, aldus de auteur. De nuntius zei in deze context dat “mensen die heel dicht bij God leven ge­mak­ke­lijk te herkennen zijn. Ze zijn gelukkig en maken anderen gelukkig”.

Smart­phone app

Wat het boek uniek maakt, zijn de korte ant­woor­den op geloofs­vra­gen: maximaal twee pagina’s, met een korte samen­vat­ting in 140 tekens, de bekende lengte van een twitter­be­richt. De nieuwe uitgave ‘Twit­te­ren met GOD in­ter­ac­tief’ is een samen­voe­ging van de eerste twee delen die in 2012 en 2013 uitkwamen, aan­ge­vuld met nieuwe uit­spra­ken van paus Fran­cis­cus. Met de bijbe­ho­rende smart­phone appli­ca­tie zijn ant­woor­den nog ge­mak­ke­lijker te vin­den. De gratis app bevat ook han­dige extra’s, zoals gebe­den en mis­tek­sten in veel talen.

Twit­te­ren met GOD in­ter­ac­tief. Oerknal, bid­den, Bijbel, seks, kruis­tochten, zonde, carrière…
Adveniat, ISBN: 978 94 9209 303 5
Verkrijg­baar in de boek­han­del en via de speciale web­si­te:

Terug