Arsacal
button
button
button
button


Seminarie Rolduc 40 jaar

Eerste ‘nieuwe’ seminarie viert feest

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 8 december 2014 - 334 woorden
een deel van de priesters aanwezig in de aula voor de lezing van mgr. Liesen
een deel van de priesters aanwezig in de aula voor de lezing van mgr. Liesen

Op 8 de­cem­ber, hoog­feest van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria, was ik aanwe­zig bij de vie­ring van 40 jaar semi­na­rie Rolduc. De pries­ter­oplei­ding die meer dan 200 pries­ters en zes bis­schop­pen heeft opgeleverd, was het eerste semi­na­rie dat gesticht werd nadat in 1967 de groot­semi­naries waren opge­he­ven.

Stichter was de vorig jaar overle­den bis­schop mgr. dr. Jo Gijsen, inspi­ra­tor en stimulator was de onlangs zalig verklaarde paus Paulus VI die bij een au­diën­tie voor de se­mi­na­risten in 1975 hoopte dat het jonge plantje vruchten zou dragen voor het hele land. Dat is gebeurd.

72 pries­ters waren naar hun semi­na­rie geko­men om dit jubileum te gedenken, op passende, een­vou­dige wijze, zo verklaarde de rector, mgr. dr. J. Vries, omdat er ook het bewust­zijn is van de min­pun­ten naast de vele mooie hoogte­pun­ten die vooral in de jaar­lijkse diaken- en pries­ter­wij­dingen beston­den en bestaan.

Apos­to­lisch Nuntius André Dupuy was hoofd­cele­brant bij de plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring. Aan het einde van de Mis riep hij de pries­ters in pakkende woor­den op de leven vanuit de vreugde die alleen de verrezen Heer kan geven en die je leert de stilte en zelfs een­zaam­heid in vreugde te beleven. Mgr. dr. Jan Liesen hield de feestrede over gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding.

De bis­schop, mgr. Frans Wiertz, hield de homilie in de heilige Mis; hij riep de aanwe­zige pries­ters op te werken voor en te bid­den om nieuwe roe­pingen omdat het jammer is dat zo weinig roe­pingen uit het eigen diocees voort­ko­men. Ook hij vroeg de pries­ters in trouw en met en­thou­sias­me hun pries­ter­schap te beleven en dicht bij de mensen te staan, jon­ge­ren ook uit te nodigen een roe­ping tot het pries­ter­schap te over­we­gen. Tege­lijk legde hij uit dat het bewust­zijn bij een wereld­kerk te horen, hem ertoe had gebracht se­mi­na­risten en pries­ters uit andere lan­den uit te nodigen evenals de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg om de gele­de­ren te ver­ster­ken.

Ik heb van 1974-1979 aan het semi­na­rie Rolduc gestu­deerd en was er docent van 1983-2008 in canoniek recht en Vaticanum II. Ik kijk met dank­baar­heid op die jaren terug.

Terug