Arsacal
button
button
button
button


“Geschiedenis van de katholieke kerk” gepresenteerd

Handboek in twee delen van P. Hamans

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 8 december 2014 - 261 woorden
Mgr. dr. Paul Hamans overhandigt het boek aan de Apostolisch Nuntius
Mgr. dr. Paul Hamans overhandigt het boek aan de Apostolisch Nuntius

Op de vie­ring van het veer­tig­ja­rig bestaans­jubi­leum (40e diës natalis) van Rolduc werd een nieuw stan­daard­werk ge­pre­sen­teerd: de “Ge­schie­de­nis van de katho­lie­ke kerk” in twee delen die samen meer dan 1400 bladzij­den tellen. Het is ver­sche­nen bij uit­ge­ve­rij Parthenon (Almere) als zevende deel van de Studia Rodensia. Het kloeke opus werd ge­schre­ven door mgr. dr. Paul Hamans, docent kerkge­schie­de­nis van het groot­semi­narie Rolduc.

Het eerste deel beslaat de kerkge­schie­de­nis tot en met de mid­del­eeuwen en houdt op bij de Re­for­ma­tie (1517). Het tweede deel dat bijna twee maal zo om­vang­rijk is beslaat het tijdperk vanaf de Re­for­ma­tie tot heden, waarbij ruim aan­dacht wordt ge­schon­ken aan de twin­tigste eeuw, het tweede Vati­caans concilie en de nieuwe ini­tia­tie­ven die binnen de Kerk zijn geno­men (waarbij de uitdruk­king 'god­ge­wijde leven' in een zeer brede bete­ke­nis wordt gehan­teerd).

Op de diës natalis van Rolduc werd het nieuwe stan­daard­werk ge­pre­sen­teerd door dr. Lambert Hendriks, waarna de auteur eerste exemplaren overhan­digde aan de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Wiertz en de spreker van de dag, mgr. Liesen.

Het is een goed ini­tia­tief dat precies veer­tig jaar na het ver­schij­nen van het laatste deel van de laatste editie van het kerk­his­to­ri­sch werk van kar­di­naal De Jong (herzien door R. Post, G. Abbink en J. van Laarhoven), opnieuw een compleet over­zicht over de algemene kerkge­schie­de­nis (dus niet alleen die van Neder­land) is ver­sche­nen. De auteur is te prijzen voor dit monniken­werk! Van harte hopen we dat het veel vrucht mag dragen.

Het werk is te ver­krij­gen in een gebon­den editie en een paperbackuitgave, zie: www.uit­ge­ve­rijparthenon.nl

Terug