Arsacal
button
button
button
button


Zalig Kerstmis!

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 december 2014 - 340 woorden
Mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd...
Mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd...

Van harte wens ik U allen een zalig en gezegend kerst­feest toe!

Moge de almach­tige God die onder ons wilde verkeren als een klein en weerloos kind,
U zegenen, be­scher­men, bewaren en gelei­den
en U het mysterie van Zijn weerloos­heid helpen verstaan
in een wereld vol geweld en groot­heidswaan...

+Jan Hendriks

Gebed

Laten wij bid­den voor paus Fran­cis­cus en voor heel de Kerk dat zij in onze tijd in woord en daad blijven getuigen van de vreugde van het evan­ge­lie.

Laten wij bid­den dat mensen zich openen voor God en voor elkaar, dat onze maat­schap­pij gelo­vi­ger, harte­lijke, socialer zal wor­den.

Laten wij bid­den voor de kin­de­ren, hulp­be­hoe­ven­den, zieken en allen die weerloos zijn, dat zij met liefde en respect behandeld zullen wor­den.

Laten wij bid­den voor de slacht­of­fers van oorlog, mis­bruik en ander geweld, voor de vrouwen die lij­den onder geweld en voor wie in deze dagen in Haar­lem bij­zon­dere aan­dacht wordt gevraagd; dat hun recht zal wor­den gedaan en zij hulp en steun mogen onder­vin­den.

Ook willen we stil­staan bij de tal­loze mensen- onder wie veel chris­te­nen -die moeten vluchten zoals eens Maria en Jozef met het Kind, laten we bid­den om vrede, om ge­rech­tig­heid, om respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid; dat zij die uit nood moesten vluchten gastvrij ont­van­gen zullen wor­den en veilig zullen zijn en dat uit­ein­delijk geen mens meer zal hoeven te vluchten.

Laten wij ook bid­den voor allen die het kerst­feest als moei­lijk ervaren; voor wie een verdriet te ver­werken heeft, voor wie alleen staat.

Laten wij ook bid­den voor ons­zelf dat dit kerst­feest ons hart mag openen voor God en voor elkaar; dat wij vreugde en vrede mogen ervaren en dat wij die weten te delen met anderen.

God onze Vaderop het kerst­feest wordt de hemel geopend en zien wij even dat visioen van vrede en harmonie, een glimp van de bestem­ming van iedere mens. Geef dat wij door onze woor­den, gedachten en daden niet mee­werken aan des­tructie, ver­nie­ti­ging, ver­deeld­heid, maar mede­bouwers mogen zijn van uw ko­nink­rijk van ge­rech­tig­heid en vrede door Christus onze Heer.

Amen

Terug