Arsacal
button
button
button
button


“Samen” ook als je alleen bent....

Feest van de heilige Familie - Dag van het gezin

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 27 december 2014 - 1120 woorden
Samen...
Samen...

Wat voor sfeer wil je in je gezin? Op zon­dag na kerst­mis wordt het feest van de heilige Familie gevierd, een goede gelegen­heid bij de waarde van het gezin stil te staan. Huwe­lijk en gezin zijn heel be­lang­rijke waar­den binnen het katho­lie­ke geloof. Het huwe­lijk is een sacra­ment, beeld van het verbond van God met de mensen, en een roe­ping om mede-schepper met God te zijn en nieuwe leven door te geven. Een kind maakt de een­heid van man en vrouw zicht­baar en bekrach­tigt die. Trouwen is jezelf helemaal geven aan elkaar, er voor de ander zijn en dat is na­tuur­lijk een fan­tas­tische basis voor een mooi ge­zins­le­ven...! De H. Eucha­ris­tie­vie­ring was in de Sint Bavo in Heem­ste­de, waarbij tevens het 65 jarig huwe­lijk van de heer en mevrouw Han en Bep van der Meij - Prins werd gevierd .

Homilie

Ik hoop na­tuur­lijk van harte
dat U goede kerst­da­gen hebt gehad.
Voor velen van ons zijn het gezellige feesten
waarop we met fami­lie­le­den en vrien­den zijn,
voor anderen zijn het juist dagen
waarop zij gemis en het alleen staan
extra voelen.

Maak er iets moois van...

Voor ieder van ons is er de opdracht
om van de kerst­da­gen iets te maken
wat een mooie waarde­volle inhoud heeft,
zodat het bete­ke­nis inhoud krijgt.
Tijdens de kerst­da­gen kreeg ik een paar keer
een e-mail-berichtje van een vrouw
die erns­tig verlamd is.
Zij kan net aan met hulp­mid­de­len
iets typen op een com­puter.
Alles gaat met grote moeite.
Nu was zij bovendien her­stel­lende
van haar vijfde operatie van het bijna afgelopen jaar,
die zij vlak voor Kerst heeft onder­gaan.
Wat stuurt zij voor e-mail-berichtjes?
Nee, klachten zijn het niet.
Het zijn harte­lijke woor­den van liefde en geloof,
een mooie afbeel­ding
of link naar een Ave Maria.
Ondanks haar situatie
is zij een gelo­vi­ge vrouw met een missie
en open naar de wereld.
In haar situatie heeft zij toch het verlangen
iets moois en goeds te ver­sprei­den.
Heel knap vind ik dat,
in die zin is zij echt een be­ge­na­digd persoon.

Zo kan ook iemand die alleen staat en beperkt is
een mens-voor-anderen zijn.

Samen, harmonie

Tijdens de kerst­da­gen hoor­den we
de evan­ge­lies over de geboorte van Jezus
en het bezoek van de her­ders;
en wat later zullen we horen
over de aanbid­ding van de koningen.
Hemel en aarde zijn in al die verhalen verbon­den,
want de engelen zingen
en een hel­dere ster wijst de weg.
De wens die wij ons door de engelen hoor­den toe­zingen
gaat over vrede op aarde onder de mensen,
over ver­bon­den­heid en harmonie.
Dat is de bij­zon­dere zen­ding
die wij kregen toe­ver­trouwd op het kerst­feest:
een mens van harmonie te zijn.
van vrede en ver­zoe­ning,
open naar anderen, open naar God.

Het is goed om te proberen ervoor te zorgen
dat ie­der­een erbij mag horen,
dat we anderen erbij proberen te betrekken
en door anderen erbij betrokken wor­den.
Zo’n plaats waar we dat “samen” beleven
is na­tuur­lijk het gezin.

Wat voor sfeer?

Vandaag vieren we het feest van de heilige familie.
Dat gaat na­tuur­lijk aller­eerst
over het gezin van Jezus, Maria en Jozef
dat door de geboorte van Jezus is ontstaan.
Maar eigen­lijk valt daarbij bijna auto­ma­tisch
ook het licht op onze eigen ge­zin­nen,
waar­van we deze dagen extra genieten
of die we deze dagen juist extra missen.
Wat voor sfeer was er in dat gezin van Nazaret,
die heilige familie?
Wat voor sfeer
en wat voor manier van omgaan met elkaar
zou­den we wensen in ons eigen gezin?

Het hoofd of de nek? Wees dank­baar!

De lezingen van deze dag
geven ons een beeld daar­van
en de kern kunnen we aflei­den
uit het thema van de li­tur­gie,
dat uit de tweede lezing afkoms­tig is:
“Wees dank­baar”.
Tel je ze­ge­ningen!
Dat is altijd het uitgangs­punt
om goed en gelukkig in het leven te kunnen staan.
Er zijn mensen die iets moei­lijks moeten meemaken
en vin­den dat het glas van hun leven half leeg is.
Zij zien vooral wat zij niet hebben
en lij­den daar­on­der.
Andere mensen verkeren in een uiterst moei­lijke situatie
en zien toch nog weer redenen
om dank­baar en opti­mis­tisch te zijn:
zij zien vooral de gaven,
dat wat zij ont­van­gen hebben.
Voor hen is het glas toch minstens half­vol.
Die laatste persoon straalt iets uit, verbindt
en creëert ge­meen­schap.
Je kunt je altijd laten raken
door iets nega­tiefs en daar­mee blijven zitten,
dan stoot je af en word je zuur.
Laten we proberen de dank­baar­heid
in ons hart centraal te stellen
en negatieve gedachten en verdriet
om te buigen naar die dank­baar­heid
om wat ons werd ge­schon­ken.
Soms kan iets ons raken,
kwaad maken mis­schien zelfs.
Mis­schien dat iemand van U bij­voor­beeld
is blijven haken bij die zin uit de tweede lezing:
“Vrouwen, weest uw man onderdanig”.
Som­mi­ge vrouwen wor­den daar boos van,
ze voelen dit als onder­druk­king.
Anderen zeggen: ja, de man is het hoofd
maar de vrouw is de nek en daar draait alles om!
Dat is nog niet zo gek gezegd!
Maar Paulus zegt ook iets tegen de mannen.
Na­tuur­lijk is de manier waarop Paulus hier
aan mannen en vrouwen iets meegeeft,
ook cultureel bepaald,
maar de bedoeling van de woor­den die hij zegt
tot mannen én vrouwen is:
wees dienst­baar,
heb het goed van elkaar op het oog,
zorg dat je een mens voor anderen bent,
laat het er niet om gaan
dat jij moet heersen,
maar verheug je erover als je iets goeds
voor een ander kunt doen,
als je een ander van dienst kunt zijn.
Als je denkt dat je de baas bent
moet je juist extra dienst­baar zijn!

Gene­ra­ties verbin­den

Ook het evan­ge­lie geeft ons een heel mooi beeld
van de manier waarop we
met elkaar mogen omgaan.
Jezus wordt door Zijn ouders
in de tempel opgedragen.
Daar zijn twee oude mensen,
een soort opa en oma,
Simeon en Hanna.
Zij doen volle­dig mee in het evan­ge­lie
en het zijn dit keer juist hun wijze woor­den
waar het omdraait.

In ver­schil­lende Europese lan­den
is de afgelopen jaren
een dag van de ouderen
of dag van de gene­ra­ties
inge­voerd.
Dit jaar heeft paus Fran­cis­cus voor het eerst
bij gelegen­heid van die dag
een Mis opgedragen
op het Sint Pieters­plein,
dat voor de gelegen­heid prach­tig was versierd
met Neder­landse bloemen.
De dag wordt gevierd op of rond
het feest van de engelbe­waar­ders
dat op 2 ok­to­ber valt.
Waarom wordt deze dag gevierd?
Het gaat eigen­lijk om de ver­bon­den­heid van de gene­ra­ties,
dat de oudere mensen
bepaald niet afge­schre­ven moeten wor­den,
maar dat zij juist een eigen bijdrage kunnen hebben
naar de jon­gere gene­ra­ties
door hun wijs­heid en levens­er­va­ring,
zoals Simeon en Hanna.
Het is goed en mooi als jong en oud
niet in volstrekt ge­schei­den werel­den leven,
maar met elkaar verbon­den zijn.

Feest van de heilige Familie,
dag van het gezin.
Laten we voor de ge­zin­nen bid­den
dat er zo’n sfeer mag zijn
van dienst­baar­heid en open­heid
voor elkaar en voor God,
van ver­bon­den­heid van de gene­ra­ties,
van een echt “samen”,
waardoor het samen­zijn een feest wordt.
Amen

Terug