Arsacal
button
button
button
button


Magazine Week van het Katholiek Onderwijs verschenen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 31 december 2014 - 534 woorden
Magazine Week van het Katholiek Onderwijs verschenen

Vlak voor kerst­mis heeft de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad het Magazine Week van het katho­liek Onder­wijs ge­pu­bli­ceerd. Eerder al bleek uit een door de NKSR gehou­den enquete dat veel scholen hebben mee­ge­daan met de Week van het Katho­liek Onder­wijs die van 6-10 ok­to­ber voor het eerst werd gehou­den. Dat is na­tuur­lijk verheugend. In het Magazine wordt terug geblikt op de Week met verhalen uit allerlei scholen. Niet alleen over wat zij met die Week hebben gedaan, maar ook over hoe zij het katho­lie­ke karakter van de school gestalte geven.

Basis­school De Lens uit Mill had eerst wel wat aarzeling: het was al dieren­dag en kin­der­boekenweek in die­zelfde periode, nu kwam ook de Week van het Katho­liek Onder­wijs er nog bij. En leraren moeten al zo veel! Die reactie was na­tuur­lijk be­grij­pe­lijk, maar bij nader toezien werd dui­de­lijk dat het ma­te­ri­aal voor de Week van het Katho­liek Onder­wijs perfect insprong op die beide andere thema's en er dus juist een mooie combinatie moge­lijk was. De Lens is er dan ook posi­tief ingesprongen en besloot de Week met een prach­tige vie­ring. Twee scholen uit het noor­den van ons land, de Hoeksteen in Emmer-Compascuum en Sint Theresia in Barger-Compascuum zijn gegaan voor een armoede-project met een inzamelingsactie begeleid door een project over Fran­cis­cus die zelf als armne gaat leven. In het artikel in het Magazine wordt dui­de­lijk hoe deze scholen aan de slag zijn om hun katho­lie­ke iden­ti­teit te beleven en op de agenda te hou­den. Het Alber­dingk Thijm uit Hilversum ontwikkelt een Master voor lei­ding­ge­ven­den in het (katho­liek) onder­wijs, waarin de visie op katho­liek onder­wijs wordt verhel­derd. De R.K. Basis­school Ber­na­dette Maria uit Delft ver­telt hoe de iden­ti­teit vaak onder druk staat van de onder­wijs­in­spec­tie met dwingende Cito-normen en dat de school er stevig aan moet trekken om iden­ti­teit geen sluit­post te laten zijn. D'Oultremont­col­lege in Drunen is een katho­lie­ke middel­ba­re school waar docent Bill Banning met grote passie het vak gods­dienst-levens­be­schou­wing geeft. Bin­nen­kort pro­mo­veert hij op een onder­zoek naar de roe­ping en reli­gi­euze visie van 210 leraren die hij voor het onder­zoek heeft geenque­teerd; ook een dubbelinter­view onder 18 leraren PO en VO maakte deel uit van dit onder­zoek (NB op 22 april 2015 heeft hij zijn proef­schrift met succes verde­digd aan de Uni­ver­si­teit van Tilburg). Over het Maurick college in Vught en de gericht­heid van deze school op inter­na­tio­nalise­ring, begripo en dialoog. Het thema van de veilige school komt aan bod in een ver­slag over de R.K. Jena­plan­school De Phoenix in Zwolle, waar ook regel­ma­tig vie­rin­gen en be­zin­nings­mo­menten zijn. De Rosa school in Den Haag is een multiculturele school; de katho­lie­ke iden­teit betekent hier dat bepaalde evan­ge­lische waar­den wor­den geleefd en doorge­ge­ven, waarbij bijbel­ver­halen een goede rol spelen. "De chris­te­lijke waar­den staan centraal en van daaruit staan we open voor andere culturen en religies", ver­telt directeur Wally van der Vlugt van de Bis­schop Bekkers­school, één van de scholen van de Katho­lie­ke Onder­wijs­cen­trale, die bewust bezig is met katho­lie­ke iden­ti­teit.

Tenslotte heb ik zelf ook een artikel ge­schre­ven voor het Magazine over iden­ti­teit van katho­liek onder­wijs. In feite is dit de tekst van de Mijn Plein lezing die ik begin sep­tem­ber over dit thema heb gehou­den en die ook elders op deze web­si­te te vin­den is.

Terug