Arsacal
button
button
button
button


“Welcome to my crib”, midwinterbarbecue RKJ in Lisse

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 3 januari 2015 - 897 woorden
aanbidding het Kind door de wijzen uit het oosten
aanbidding het Kind door de wijzen uit het oosten

Zater­dag­avond 3 januari orga­ni­seer­de de katho­lie­ke jon­ge­ren­groep uit Lisse (RKJ) een Midwinterbarbecue onder het thema "Welcome to my crib", waarvoor jon­ge­ren van ver­schil­lende RKJ-groepen naar Lisse waren geko­men. Het werd na­tuur­lijk een tame­lijk frisse barbecue, maar het was erg gezellig en er was ook volop glühwein om je op temperatuur te krijgen. En eerst was er een heilige Mis in de Lissense St. Agatha­kerk, nu onder­deel van de St. Wil­li­brord­paro­chie, waarbij ik de volgende homilie heb gehou­den.

homilie

Welcome to the crib of the Lord Jesus!
Na­tuur­lijk ook aan jullie allemaal:
een zalig nieuw­jaar.
Wat dit jaar ons zal brengen,
staat nog - zo zeggen ze - in de sterren ge­schre­ven,
maar dat klinkt wel een beetje astro­lo­gisch.
Want of je een weeg­schaal bent of schorpioen,
dat doet er niet toe.
De sterren en je sterren­beeld
hebben weinig te maken
met wat jou gaat over­ko­men
en hoe jouw jaar eruit gaat zien,
wel allerlei zaken waar je niet altijd invloed op hebt,
zoals ge­zond­heid, geluk of een ongeluk, een sterf­ge­val,
collega’s of je baan,
of je de post­co­deloterij wint
en allerlei dingen die in je omge­ving gebeuren;
er zijn ver­der een hele­boel andere dingen
die dit nieuwe jaar voor jou gaan bepalen,
waarbij je zelf een be­lang­rijke vin­ger
in de pap hebt:
daar gaat het vooral om keuzes die je maakt.
Je kunt met een relatie beginnen
die je uit­ein­delijk heel veel narig­heid gaat brengen,
of met een relatie die je levenslang
in feite heel gelukkig maakt.
Als je dan bij­voor­beeld iemand bent
die heel erg verlangt naar aan­dacht en waar­de­ring
en om iemand te hebben,
maak je jezelf wel heel erg kwets­baar.
Als je jong bent gaat het om heel veel be­lang­rijke keuzes:
de studie die je kiest, de relatie, de vrien­den die je maakt,
hoe je nu in het leven gaat staan,
waar je je in verdiept,
hoe je je per­soon­lijk­heid vormt
en allerlei andere zaken, zoals:
of je bij­voor­beeld wel of geen drugs gebruikt,
rookt of drinkt of juist niet, sport of niet sport,
zij bepalen in feite toch mede je ver­dere leven,
zij maken je of breken je in zekere zin een beetje af als mens.
Je kunt niet echt helemaal zeggen:
nu doe ik dit,
later doe ik het mis­schien weer anders;
elke keuze die je maakt,
vormt je ook als mens;
die is een ballast die je meedraagt
of een boost die je horizon opent.

Dus de keuzes die je maakt
zijn heel erg be­lang­rijk, ja fun­da­men­teel!
De gevoelens die je hebt
zijn daarbij niet zo’n gewel­dige hulp.
Stel, je voelt je heel erg beroerd
en je hebt eigen­lijk nergens zin in.
Het liefst blijf je thuis, in een hoekje.
Dat is je gevoel,
maar is dat dan ook het beste om te doen?
Of moet je hier juist tegen je gevoel in gaan?
Of je krijgt vre­se­lijke zin
om als een big spen­der tekeer te gaan
en allerlei dingen te kopen.
Dat is je gevoel,
maar wijst dat je hier de beste weg?

Ons gevoel kan ons nog wel eens
een doodlopende weg op sturen,
je hebt eigen­lijk een leidraad nodig,
een navigatie­sys­teem,
een goede gids waar je van op aan kunt,
die alle valkuilen en hobbels kent,
die weet hoe hij je op je levensweg
langs ravijnen moet loodsen,
hoe je files en opstop­pingen kunt vermij­den;
een gids die de weg kent,
een ster heb je nodig,
een ster die je leidt.

We vieren vandaag het feest
van de Open­ba­ring des Heren,
zoals deze dag van Drie­ko­nin­gen eigen­lijk heet.
Het evan­ge­lie weet over hen niet meer te ver­tellen
dan dat het wijzen uit het oosten zijn
en dat zij een ster volg­den,
een ster die hen leidde
naar het pas­ge­bo­ren konings­kind,
het Kind van de belofte.

De populaire traditie heeft het ver­der ingevuld:
het moesten er drie zijn geweest,
want zij brachten drie geschenken mee:
goud, wierook en mirre.
En met zulke ko­nin­klij­ke cadeaus
moeten het wel koningen zijn geweest;
in het Oude Testa­ment
had­den de profeet Jesaja en de Psalmen
trouwens al van koningen ge­spro­ken
die geschenken kwamen brengen.
De namen Caspar, Melchior en Balthassar
staan niet in de bijbel,
maar stammen ook uit de overleve­ring.
Die is ons later ook gaan ver­tellen
dat de wijzen
uit de drie bekende wereld­de­len kwamen:
Afrika, Azië en Europa
en dat zij van ver­schil­lende leeftij­den waren:
de één jong, de tweede van middel­ba­re leef­tijd
en de derde een oude man.
Dat heeft allemaal te maken
met de bete­ke­nis van dit feest
van Open­ba­ring des Heren,
wat betekent:
Jezus maakt zich bekend aan ie­der­een,
Hij is er voor alle mensen,
Hij is geko­men als Ver­los­ser en Redder
en als leidraad en levensster
voor ie­der­een.

Wie je ook bent,
wat je ach­ter­grond ook is,
wat je ook hebt mee­ge­maakt,
je hebt een ster,
er is iemand die
het allerbeste met je voorheeft,
die van je houdt
en die je gids wil zijn.
Hij is voor jou geko­men
en voor mij
en voor ons allemaal.
Hij is er voor de vluch­te­lingen,
Hij is er voor de Jihadisten,
vor de rijke bankier
en de arme zwerver
en voor ons, gewone mensen.
Hij zegt tot jou, tot mij en ie­der­een:
Welcome to my crib!

Kijk naar mijn ster,
laat je lei­den door mijn Woord,
laat je vormen door Mijn liefde;
het is een keuze, je bent vrij,
je kunt na­tuur­lijk ook
als Jihadist naar Syrië ver­trek­ken.
Ik raad het je af!
Volg liever die ster!
Het is een in­spi­ra­tie­bron,
een levensfun­dament en gids,
dat is Christus
die geko­men is
voor alle mensen!
Amen

Terug