Arsacal
button
button
button
button


Nieuwjaarsreceptie bisschoppen druk bezocht

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 11 januari 2015 - 206 woorden
Vele handen, vele ontmoetingen....
Vele handen, vele ontmoetingen....

Vrij­dag­mid­dag 9 januari werd de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie in het Haar­lemse bis­schops­huis gehou­den. Meer dan drie uur lang begroetten de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Jozef Punt, mgr. Jan van Burg­ste­den en ikzelf de hon­der­den gasten. Het leken er weer meer te zijn dan het jaar ervoor. Waarom komen er ieder jaar zo veel mensen naar de Nieuwe Gracht?

Dat zal zeker niet op de eerste plaats voor de drankjes en hapjes zijn, hoe goed die ook ver­zorgd zijn. De receptie is een plaats van ont­moe­ting voor heel het bisdom en katho­liek Neder­land. Doordat mgr. Punt leger­bis­schop is, was een royale ver­te­gen­woor­diging van het Militair Or­di­na­ri­aat aanwe­zig. Ver­schil­lende ver­te­gen­woor­digers van het onder­wijs, waar ik bis­schop-referent voor ben, waren even­eens aanwe­zig. En vooral: talrijke pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten, leden van pa­ro­chie­besturen, van besturen van parochiële caritasin­stel­lingen, van katho­lie­ke fondsen en andere katho­lie­ke in­stel­lingen of van organi­sa­ties waar­mee het bisdom een (zake­lijke) relatie heeft.

Allen wensten elkaar een zalig en gezegend 2015. Van harte hopen en wensen we dat dit jaar veel goeds mag brengen voor de Kerk, in het bij­zon­der in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, waarbij we bij­zon­der denken aan de aanstaande Rome-bede­vaart van ons bisdom en de bij­zon­dere inzet die we allen willen geven voor de nieuwe evangeli­sa­tie.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug