Arsacal
button
button
button
button


Deken ziet om naar een jaar van krimp en... nieuwe initiatieven

Nieuwjaarsreceptie dekenaat Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 13 januari 2015 - 352 woorden
(click op de foto voor een tweede plaatje)
(click op de foto voor een tweede plaatje)

Het dekenaat Am­ster­dam hield op 13 januari een nieuw­jaars­bij­een­komst met een gebeds­vie­ring in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein en een receptie in de aanpalende ruimten van het Mozeshuis, waar de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio be­gon­nen is met ac­ti­vi­teiten met de armen. Vele mensen uit het dekenaat waren geko­men om de nieuw­jaarstoe­spraak van deken Ambro Bakker sma te horen en mw. drs. Dea Broersen te fe­li­ci­te­ren die 25 jaar als coördinator voor dekenaat en bisdom werk­zaam is. Voor mij was het een gelegen­heid om veel mensen uit het dekenaat te ont­moe­ten.

De gebeds­dienst werd prach­tig opge­luis­terd met zang en cello door Vincent de Lange en met orgelspel van Ross Luescher. De deken stond in zijn toe­spraak stil bij de gebeur­te­nissen in de grote wereld en memoreerde de slacht­of­fers van de aan­slagen in Parijs. In het ker­ke­lijk gebeuren trekt de aan­dacht en energie van velen de hers­truc­tu­rering van de pa­ro­chies in fusies en samen­wer­kings­ver­ban­den, die nu formeel bijna gereed is. Maar als de nieuwe structuur tot stand is geko­men begint het eigen­lijke werk pas van naar elkaar toegroeien en alles goed op elkaar afstemmen, zodat er nieuw elan kan ontstaan voor de bood­schap van het evan­ge­lie.

Dat vraagt tijd en betekent voor veel vrij­wil­li­gers veel inzet, waar de deken allen harte­lijk voor bedankte. Behalve krimp zijn er ook gelukkig mooie nieuwe initi­ta­tieven. Zo wer­den er niet alleen kerken gesloten, er wer­den er ook drie geopend in het dekenaat. Hij memoreerde tien pries­ters, diakens en andere ker­ke­lijke mede­wer­kers die in het afgelopen jaar gestorven waren en een band had­den met het dekenaat. De toe­spraak is na te lezen op de web­si­te van het dekenaat Am­ster­dam. Aan het einde van de gebeds­dienst bedankte hij zeer harte­lijk drs. Dea Broersen die al zoveel jaren een harte­lijke, stabiele en betrouw­ba­re factor is in het dekenaat.

Na de gebeds­vie­ring in de onlangs opnieuw als kerk gewijde ruimte, volgde een gezellige receptie in het Mozeshuis. Degenen die wat lan­ger kon­den blijven, had­den daarna gelegen­heid het gebed van Sant’ Egidio bij te wonen, dat iedere dins­dag en vrij­dag­avond om 20.00 uur in de kerk wordt gehou­den.

Terug