Arsacal
button
button
button
button


Bezoek rector magnificus Pauselijke Lateraanse Universiteit

De universele kerk is breder...

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 februari 2015 - 288 woorden
De leiding van St. Willibrord en St. Bonifatius met mgr. Dal Covolo (tussen mgr. Punt en mgr. Hendriks)
De leiding van St. Willibrord en St. Bonifatius met mgr. Dal Covolo (tussen mgr. Punt en mgr. Hendriks)

Van 10 tot 13 februari is Zijne Excellentie mgr. dr. Enrico dal Covolo, tit. bis­schop van Eraclea en rector magnificus van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, op bezoek bij het St. Wil­li­brord­instituut en het St. Boni­fa­tius­instituut op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Op 11 februari bezocht de bis­schop het bisdom en de bis­schop en hulp­bis­schop.

In de avond was er een maal­tijd en ont­moe­ting van Bis­schop Dal Covolo en zijn se­cre­ta­ris don Mirko met mgr. J. Punt en mij­zelf, de rector van De Tilten­berg, drs. Gerard Bruggink, de rector van Re­demp­to­ris Mater, lic. Luc Georges, studieprefect dr. José Manuel Tercero Simòn, de directeur van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, dr. Jörgen Vijgen en de studieprefect van dit instituut, drs. Diederik Wienen.

De ont­moe­ting vond plaats in het kader van de bezoeken die mgr. Dal Covolo aflegt aan de geaffilieerde in­sti­tu­ten van de Uni­ver­si­teit, om die beter te leren kennen. In heel de wereld zijn meer dan vijf­tig theo­lo­gische in­sti­tu­ten met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit verbon­den. Op deze wijze is een net­werk ontstaan dat een afspiege­ling is van de uni­ver­se­le kerk en de uit­wis­se­ling voorziet van docenten en stu­den­ten.

Zo heeft de pas­to­rale dienst van de Uni­ver­si­teit een pas­to­raal pro­gram­ma ont­wik­keld waarin jon­ge­ren participeren die met missio­naire in­te­res­se de ker­ke­lijke situatie in andere lan­den verkennen. Voor­zien is dat ook De Tilten­berg in dat pro­gram­ma gaat participeren.

Ook heeft de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit van paus Fran­cis­cus de bij­zon­dere opdracht gekregen zich in te zetten voor de inter­reli­gi­euze dialoog op universitair niveau. In dat kader wor­den ban­den aangeknoopt met de Islami­tische uni­ver­si­teit van Qom in Iran.

Op don­der­dag 12 februari houdt de Bis­schop een lezing voor de stu­den­ten van beide in­sti­tu­ten en ontmoet hij de docenten.

Terug