Arsacal
button
button
button
button


Kennisbasis slaat brug tussen lerarenopleidingen en katholieke kerk

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 februari 2015 - 363 woorden
Samen met het Bestuur van de VKLO en de kennisbasis
Samen met het Bestuur van de VKLO en de kennisbasis

Over de kennisbasis Gods­dienst / levens­be­schou­wing heb ik al eer­der ge­schre­ven. Deze biedt hand­vat­ten om katho­lie­ke geloofs­in­houd door te geven op PABO’s en basis­scho­len vanuit een aantal be­lang­rijke invals­hoeken: con­tingentie, trans­cen­dentie en traditie: men­se­lijke beperkt­heid, erva­ring van wat en Wie ons overstijgt en dat wij leven van wat ons doorge­ge­ven wordt, zijn invals­hoeken waarin geloofsin­hou­den ter sprake kunnen komen. Achterin de kennisbasis wor­den de meest essentiële geloofsin­hou­den genoemd die voor de katho­lie­ke Akte van bekwaam­heid in ieder geval aan bod moeten komen.

Na de pre­sen­ta­tie is over de kennisbasis het volgende pers­be­richt door de VKLO in overleg met mij naar buiten gebracht:

Na een in­spi­re­rende dialoog met de Neder­landse bis­schop­pen is de Kennisbasis Gods­dienst / levens­be­schou­wing RK door de Vereni­ging van Katho­lie­ke LerarenOplei­dingen vast­ge­steld. Namens de bis­schop­pen nam mon­seig­neur Jan Hendriks, referent voor het onder­wijs, het eerste exemplaar officiëel in ont­vangst.

In gesprek met elkaar is een gemeen­schap­pe­lijke basis ont­wik­keld om toe­koms­tige leraren ver­trouwd te maken met de rijkdom van de katho­liek-chris­te­lijke traditie.

Levende traditie

“Met (beeld)verhalen, symbolen en rituelen sta je als leer­kracht in een levende traditie van meer dan 2000 jaar. Je kiest, interpre­teert en voegt iets toe. Niet altijd omdat je daar bewust voor kiest, soms ook omdat het je toevalt, je jezelf deel­ge­noot voelt van deze traditie of omdat je geraakt bent door iets of iemand.”, zo ver­woordt Winfried Roelofs namens het VKLO-bestuur het belang van deze kennisbasis.

Basisconcepten

De basisconcepten uit de Kennisbasis gods­dienst / levens­be­schou­wing RK bie­den een hand­rei­king om in het bij­zon­dere en in het alle­daag­se diepere lagen te ont­dek­ken: bete­ke­nis en zin te ervaren. Met de kennisbasis kun je de avon­tuur­lijke reis van het (kin­der)leven vanuit ver­won­dering maar soms ook vanuit verbijste­ring be­schou­wen en bespreek­baar maken.

Het werken binnen de katho­lie­ke traditie van de basis­school en het be­ge­lei­den van kin­de­ren in hun morele en reli­gi­euze ont­wik­ke­ling doet een extra beroep op deze pro­fes­sio­na­li­teit van leer­krachten.

“Nu geven wij het stokje door aan de pabo-docenten om leer­krachten in een plu­ri­for­me samen­le­ving anno 2015 te helpen de kennisbasis voor kin­de­ren vorm en inhoud te geven en in het kader van de Akte te verbin­den aan herken­ba­re (katho­lie­ke) thema’s.”

Terug