Arsacal
button
button
button
button


PCI’s maken kennis met Sant’ Egidio

Financiële verantwoording op Caritasdag in Mozes en Aäron

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 februari 2015 - 432 woorden
PCI-bestuurders maken kennis met Sant'Egidio en (2) caritasmedewerkers zijn ook vanmiddag dienstbaar achter de bar...
PCI-bestuurders maken kennis met Sant'Egidio en (2) caritasmedewerkers zijn ook vanmiddag dienstbaar achter de bar...

Op vrij­dag­mid­dag 20 februari werd de jaar­lijkse in­for­ma­tie­dag voor de PCI’s gehou­den (de Parochiële Caritas In­stel­lingen), dit keer in het huis van de ge­meen­schap van Sant’ Egidio bij de Mozes en Aäron aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam. De mid­dag is opgezet door de dienst Caritas van het bisdom om verantwoor­ding af te leggen van de ac­ti­vi­teiten van de dienst die mede wordt bekos­tigd vanuit een afdracht van de Caritas-in­stel­lingen. Vijf­tig PCI-be­stuur­ders waren hier­voor naar Am­ster­dam geko­men.

Het eerste deel van de mid­dag bestond uit een finan­ciële verantwoor­ding en een jaar­ver­slag, waarover vele, ook kri­tische vragen wer­den gesteld, die door de heer Jan Ros, pen­ning­mees­ter van de Dio­ce­sane Com­mis­sie Caritas en dr. Erik Sengers, staf­me­de­werker van de Dienst Caritas wer­den beant­woord, onder de lei­ding van ver­ga­der-voor­zit­ter Dr. Bert Schumacher. De dienst caritas bestaat ver­der uit Ernst Meyknecht en Anita Witte, die ook deze mid­dag had­den voor­be­reid.

Vanuit de dienst caritas van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt aan de PCI-besturen in­for­ma­tie en in­spi­ra­tie gegeven. Dit gebeurt op allerlei manieren, waar­on­der veel per­soon­lijke coaching van PCI-besturen en het bie­den van be­ge­lei­ding bij bij­voor­beeld fusies of het opsporen van armoede. De dienst geeft een nieuws­brief uit, zodat de besturen op de hoogte zijn van de caritas-ac­ti­vi­teiten. Verder wor­den onder meer een aantal projecten mee-gefinan­cierd en soms ook mee-opgezet of begeleid. Ook wor­den er cursussen gegeven rond het thema caritas of het besturen van een PCI.

Na de pauze was het de beurt aan Colm Dekker van Sant’ Egidio Am­ster­dam om de spiri­tua­li­teit en de ac­ti­vi­teiten van de ge­meen­schap te presen­te­ren. Dat deed hij op in­druk­wek­kende wijze. Omroep RKK maakte al eer­der een filmpje over de voor­be­rei­dingen voor de kerst­maal­tijd van Sant’ Egidio met cadeautjes voor de dak­lo­zen, dat werd getoond; dia’s lieten zien wat ‘vriend­schap met de armen’ concreet betekent.

Deze vriend­schap is nu des te meer be­lang­rijk omdat de gebeur­te­nissen in Libië waar 21 Koptische chris­te­nen als mar­te­la­ren stierven en de vele geweldda­den en ter­ro­ris­tische aan­slagen, ge­mak­ke­lijk ver­deeld­heid kunnen brengen tussen mensen van ver­schil­lende gods­diensten, die zelf met dit geweld niets te maken willen hebben. Colm Dekker maakte dui­de­lijk dat de Ge­meen­schap geen dingen wil doen die andere mensen in hun over­tui­gingen bele­digen of kwetsen.

Ook zelf heb ik in een kort woordje onder­streept dat de liefde de ziel is en moet zijn van onze gods­dienst; dat betekent dat haat zaaien en ver­deeld­heid scheppen geen optie kan zijn. Juist daarom ook is caritas in onze tijd meer dan ooit nodig. Omdat de liefde mensen bij elkaar brengt en omdat God liefde is.

Terug