Arsacal
button
button
button
button


Jongerenwerk in katholiek Nederland krijgt nieuwe impulsen

Jong Katholiek bij Sant'Egidio in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 28 februari 2015 - 318 woorden

Op zater­dag 28 februari hield Jong Katho­liek een impuls­dag bij de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio in Am­ster­dam, in de Mozes en Aaron­kerk en het ernaast gelegen Mozeshuis. Er waren zes­tig mensen aanwe­zig die met jon­ge­ren­werk bezig zijn in de ver­schil­lende bis­dom­men en bij de Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing, nieuwe impusen kregen voor hun jon­ge­ren­werk en hoor­den wie de geno­mi­neer­den waren voor de "Hope award" van vorig jaar, een prijs voor hoop­vol en in­spi­re­rend jon­ge­ren­werk die op de katho­lie­ke jon­ge­ren­dag (KJD Festival) opnieuw zal wor­den uit­gereikt.

Het KJD Festival wordt dit jaar gehou­den op 6 en 7 juni in Nieuwkuijk op het terrein van de Mariapoli Mariënkroon. Daar won vorig jaar Young Seven de prijs. Karin Blaauw en pries­ter Ignas Tilma pre­sen­teerde 'hun' groep op de impuls­dag. Dr. Miranda Klaver gaf tips voor en re­flec­tie op succes­vol jon­ge­ren­werk.

Op deze dag kwamen jon­ge­ren­wer­kers van de ver­schil­lende bis­dom­men bijeen en de jon­ge­ren die hen onder­steunen, meestal in een jon­ge­ren­plat­form, evenals andere bij jon­ge­ren­werk betrokken jon­ge­ren.

Zelf kon ik het tweede deel van de dag bijwonen vanaf de lunch. De Leden van de Platforms kwamen in de mid­dag bijeen voor uit­wis­se­ling en gesprek. Daarin kwam nog eens naar voren hoe posi­tief en be­lang­rijk het ge­meen­schaps­ge­voel is dat tij­dens de Wereld Jon­ge­ren Dagen maar ook bij andere ac­ti­vi­teiten, ervaren wordt: de on­der­lin­ge een­heid, het delen van je geloof op een plaats waar je je niet hoeft te verde­digen en gewoon jezelf kunt zijn, als kin­de­ren van één Vader.

Drie bis­dom­men waren helaas niet ver­te­gen­woor­digd, uit de andere bis­dom­men wer­den allerlei ac­ti­vi­teiten bericht die om­schre­ven kunnen wor­den als vor­ming van het geloof, vieren van het geloof en het beleven van ge­meen­schap. Ook vanuit de Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing werd bericht over de tiener­kampen, celebrate in de zomer en hightime in de winter, ac­ti­vi­teiten waar veel tieners en jon­ge­ren aan deel­ne­men.

Aan het einde van de dag baden de deel­ne­mers ge­za­men­lijk het mid­dag­ge­bed in de kerk.

Terug