Arsacal
button
button
button
button


“Wij hebben geen vijanden”

Ontmoeting met de Syrisch Orthodoxe Patriarch in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 3 maart 2015 - 405 woorden
Groepsfoto geestelijken (*1) en aansnijden van de taart (2)
Groepsfoto geestelijken (*1) en aansnijden van de taart (2)

Dins­dag 3 maart ontmoette de Syrisch Orthodoxe Patriarch van Antiochië, Zijne Hei­lig­heid Ignatius Ephrem II Karim, gelo­vi­gen, pries­ters en bis­schop­pen in de Moeder Gods­kerk (O.L. Vrouwe­kerk in Am­ster­dam). De bij­een­komst begon veel later dan gepland omdat de Patriarch een vol pro­gram­ma had moeten afwerken met en bezoek aan het Europees parle­ment in Brussel en een bezoek aan de minister van bui­ten­landse zaken en het parle­ment in Den Haag.

Het werd toch een hart­ver­war­mende bij­een­komst waaraan ik heb deel­ge­no­men. Ook mgr. Jozef M. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam maakte een gedeelte mee. Daar­naast was de bis­schop van het Koptisch-orthodox bisdom van Neder­land (Am­ster­dam), Anba Arseny, aanwe­zig, de choor­bis­schop van de Syrisch katho­lie­ke kerk, de pries­ters van het Opus Dei die aan de kerk verbon­den zijn en de Russisch Orthodoxe pries­ters van Am­ster­dam, naast Koptische en Syrisch Orthdoxe gees­te­lij­ken.

Veel gelo­vi­gen waren geko­men om de Partriarch te begroeten. Na de vespers wer­den enkele toe­spra­ken gehou­den. In mijn woordje heb ik de Patriarch harte­lijk welkom geheten en de waarde van zijn bezoek onder­streept in deze voor de Syrische chris­te­nen zo moei­lijke tijd. De goede betrek­kingen van de Syrisch Orthodoxen en de katho­lie­ken heb ik gememoreerd en de Patriarch verzekerd van onze gebe­den voor de Syrische chris­te­nen en andere chris­te­nen die in zo'n moei­lijke situatie verkeren. Het chris­ten­dom is de meest ver­volgde gods­dienst ter wereld en daarom moeten wij chris­te­nen, die broe­ders en zusters van elkaar zijn, goed verbon­den blijven en elkaar steunen, aller­eerst met gebed en ook an­ders­zins. Tenslotte heb ik de Patriarch verzekerd van ons gebed voor de vrijla­ting van Metreopoliet Mor Gregorios Ibrahim, die ons bisdom vaker heeft bezocht en enkele jaren gele­den nog een lezing heeft gehou­den in het semi­na­rie.

De Patriarch sloot in zijn toe­spraak hierbij aan en toonde zich dank­baar voor de gast­vrij­heid in Neder­land dat de eigen cultuur van de Syriërs res­pec­teert. Hij gaf aan dat Syriërs de over­heid en de wetten van het land res­pec­teren en goed integreren. Inhakend op het terrorisme zei de Patriarch: “Wij hebben geen vijan­den. Zeker er zijn er die ons ver­volgen, maar wij bid­den voor degenen die ons ver­volgen”. Hij liet dui­de­lijk horen afkerig te zijn van haat of wraak.

Na de vie­ring gingen velen met de Patriarch op de foto, ook de bis­schop­pen en pries­ters (foto). Voor de geno­dig­den was er na afloop nog een maal­tijd, waarbij een speciale taart werd ge­pre­sen­teerd die door de Patriarch werd aangesne­den (foto 2).

Terug