Arsacal
button
button
button
button


Kerken sluiten? Oosterse christenen breiden juist uit

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 maart 2015 - 196 woorden
Intocht patriarch in Moeder Godskerk (1) en met Bisschop Arseny (2)
Intocht patriarch in Moeder Godskerk (1) en met Bisschop Arseny (2)

De katho­lie­ke kerk moet in ons land helaas de nodige kerken sluiten. Dat doet veel mensen pijn en dat is be­grij­pe­lijk. Aan de andere kant zijn er ook kerken die uitbrei­ding zoeken, al zijn de redenen daarvoor soms eer­der triest.

Oosterse chris­te­nen openen nieuwe pa­ro­chies in Neder­land. Velen van hen moesten vluchten van­wege de moei­lijke omstan­dig­he­den waarin chris­te­nen in Syrië, Irak, Egypte en andere lan­den vaak moeten leven: het chris­ten­dom is de meest ver­volgde gods­dienst ter wereld!

Bij gelegen­heid van het bezoek van de Syrisch Orthodoxe Patriarch ontmoette ik Bis­schop Arseny van de Koptisch Orthodoxe kerk weer. De contacten zijn altijd goed en harte­lijk. Hij ver­telde mij dat hij drie pa­ro­chies wilde openen om de pas­to­rale zorg voor het groeiend aantal Koptische chris­te­nen in Neder­land beter waar te kunnen nemen.

Ook de Syrisch Orthodoxen zoeken nieuwe kerk­ge­bouwen met bij­ruim­ten. En onlangs zond de Maronie­tische bis­schop een pries­ter om voor de Maronie­tische chris­te­nen zorg te dragen en vroeg hij kerk­ruim­te voor hen. Zo zijn er nog andere groepen die uitbrei­den, helaas dus vaak omdat zij elders moesten vluchten. Het zijn vaak levende, gezonde geloofs­ge­meen­schappen, zoals ik bij de ont­vangst van de Patriarch gis­te­ren weer mocht con­sta­te­ren.

Terug