Arsacal
button
button
button
button


Klaar om naar Rome te gaan...!

767 deelnemrs voor bisdombedevaart

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 maart 2015 - 448 woorden
Begeleidersweekend deelnemers (1) en dhr. Jos van Bussel (VNB) spreekt de mensen toe
Begeleidersweekend deelnemers (1) en dhr. Jos van Bussel (VNB) spreekt de mensen toe

In Heiloo zijn op 6-7 maart een zes­tigtal bege­lei­ders van de bede­vaart bijeen voor de laatste voor­be­rei­dingen; in Haar­lem op het bisdom is het project­koor o.l.v. Mark Heerink en Bert Stolwijk druk aan het oefenen op zater­dag 7 maart. De VNB heeft de logis­tiek helemaal onder controle: Alles en ie­der­een is klaar om naar Rome te gaan met 767 mensen uit het hele bisdom, het maximum - aantal wat in Rome kon wor­den ge­re­ser­veerd.

Het weekend in Heiloo is bedoeld om de gidsen, groeps­lei­ders en pas­to­rale bege­lei­ders goed voor te berei­den op wat hun te wachten staat. Ook was er een medisch team aanwe­zig en een PR/com­mu­ni­ca­tie­team. Vrij­dag­avond was ik bij het weekend aanwe­zig en maakte onder meer een inlei­ding van de heer Jos van Bussel van de VNB mee en een kennis­ma­kingsspel.

Aan het begin kon ik ie­der­een welkom heten en bedanken voor de enorme inzet van ie­der­een. Ook zijn we heel dank­baar jegens de pastoors en andere mensen in de pa­ro­chies die zich hebben ingezet om reclame te maken en de bede­vaart daardoor tot een succes te kunnen laten wor­den. En na­tuur­lijk mag ik Mirjam Spruijt, de project­lei­der, en het team van de Dio­ce­sane Geloofsop­bouw en de VNB niet vergeten. Diaken Rob Mascini (mid­den op de foto) is be­schik­baar voor avon­den over Rome, die hij al in veel pa­ro­chies heeft gehou­den.

De sfeer tij­dens het weekend zat er meteen goed in! Omdat er zoveel reis­lei­ders nodig zijn, hebben we ook wat onder­steu­ning gekregen van ervaren mensen uit andere bis­dom­men, waarvoor we hen na­tuur­lijk ook heel dank­baar zijn.

Het kleiner deel van de groep gaat per bus (drie bussen) en over­nacht op de heenreis in Ulm en Bologna. Ook Speyer zal wor­den bezocht en op de terugreis Verona en Maria Laach. De heenreis zal ik zelf ook met de bus mee maken, voor de terugreis sluit ik me aan bij de vlieg-groep

Voor de tieners is er een eigen pro­gram­ma, waarvoor zich veer­tig tieners hebben opge­ge­ven. vijf­tig jon­ge­ren doen mee aan het jon­ge­ren­pro­gramma. De ge­zin­nen zitten zoveel moge­lijk bij elkaar in het­zelfde hotel en voor hen is er ook (deels) een eigen pro­gram­ma. Veer­tig kin­de­ren zijn daarbij als deel­ne­mer betrokken. 95 kin­de­ren van het ka­the­drale koor gaan mee en zullen ver­schil­lende keren de vie­rin­gen opluis­te­ren en een kort her­den­kings­con­cert geven op 4 mei, dodenher­den­king 70 jaar na de be­vrij­ding, waarbij de am­bas­sa­deur bij de heilige Stoel Z.K.H. Jaime prins De Bourbon de Parme zal spreken.

Met de 767 deel­ne­mers heeft de bisdom bede­vaart de maximumcapaci­teit bereikt. De in­schrij­vingen zijn per 1 februari gesloten. Inmiddels staan nog 11 mensen op een wacht­lijst.

We hopen een mooie bede­vaarts­reis tegemoet te gaan, die ons mooie bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gees­te­lijk hope­lijk veel goed zal doen.

Terug