Arsacal
button
button
button
button


Caritas kerntaak ook van het bisdom

Diocesane Commissie Caritas bijeen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2015 - 319 woorden
Diocesane Commissie Caritas na afloop van de vergadering
Diocesane Commissie Caritas na afloop van de vergadering

Regel­ma­tig komt de Dio­ce­sane Com­mis­sie Caritas bijeen, zo ook op woens­dag 18 maart. Daar wor­den de ac­ti­vi­teiten door­ge­spro­ken die de Dienst Caritas onderneemt, vaak op het gebied van vor­ming en toerus­ting van wie met caritas/diaconie bezig zijn.

Ook wor­den in de ver­ga­de­ring projecten be­spro­ken die zijn inge­diend en die niet zo goed bij plaat­se­lijke Caritas In­stel­lingen passen. Daar waren op deze ochtend twee ini­tia­tie­ven voor asiel­zoe­kers en vluch­te­lingen bij. Jaar­lijks is er een - rede­lijk be­schei­den - bedrag be­schik­baar om derge­lijke projecten te steunen. Ook werd de onlangs gehou­den dag nabe­spro­ken waarop de com­mis­sie verantwoor­ding heeft afgelegd voor de beste­ding van de gel­den aan de PCI (Parochiële Caritas In­stel­lingen)-besturen, op een bij­een­komst in de Mozes en Aäron in Am­ster­dam, waar de pCI besturen tevens kon­den kennis­ma­ken met Sant’ Egidio.

De com­mis­sie bestaat uit de staf­func­tio­na­ris Caritas, dr. Erik Sengers (se­cre­ta­ris) die de dienst caritas leidt, de heer Jan Ros (pen­ning­mees­ter), dr. Bert Schumacher (die als werkvoor­zit­ter optreedt) en mij­zelf. De mede­wer­kers van de dienst Caritas, drs. Ernst Meyknecht en mw. Anita Witte, die de contacten met de PCI-besturen onder­hou­den en allerlei ac­ti­vi­teiten opzetten (zoals bij­voor­beeld rond de invoe­ring van de WMO, de nieuwe zorgwet), waren aanwe­zig bij de ver­ga­de­ring voor de bespre­king van die ini­tia­tie­ven.

De volgende ac­ti­vi­teit is de Dag van de Caritas, een jaar­lijks gebeuren waaraan ook dit jaar veel mensen uit de PCI’s meedoen. Dit jaar staat de dag in het teken van “Zorg voor elkaar”. Plaats van actie zal het Dio­ce­saan centrum in Heiloo zijn. Tot nu toe hebben zich al meer dan zes­tig mensen opge­ge­ven, maar er zijn nog platsen vrij; opgave via de Dienst Caritas (e-mail: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl).

Bin­nen­kort vindt ook de uit­rei­king van de cer­ti­fi­ca­ten plaats aan degenen die hebben deel­ge­no­men aan de cursus Caritas voor de mi­gran­ten­ge­meen­schappen.

De ac­ti­vi­teiten willen dui­de­lijk maken: Caritas staat ge­schre­ven in het hart van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam!

Terug