Arsacal
button
button
button
button


Consistorie in Rome

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 februari 2012 - 317 woorden
Consistorie in Rome

Op 18 en 19 februari hebben ver­schil­lende Neder­landse bis­schop­pen het consistorie bijgewoond waarin de aarts­bis­schop van Utrecht, zijne eminentie Willem Eijk, samen met 21 anderen, tot kar­di­naal werd gecreëerd. Deze bij­zon­dere gebeur­te­nis werd ook door mgr. J. Punt en door mij bijgewoond. Op zater­dag­och­tend vond de eigen­lijke creatie plaats in een woordli­tur­gie: de paus plaatste op het hoofd van iedere kar­di­naal een rode bonnet en gaf hen de kar­di­naals­ring, daarna begroetten zij de andere leden van het kar­di­na­len­col­lege met de vre­des­wens. De foto toont de nieuwe kar­di­naal Eijk on­mid­del­lijk na de plech­tig­heid samen met hulp­bis­schop mgr. H. Woorts en vica­ris R. Cornelissen.

De paus wees de kar­di­na­len op de beteknis van de kleur die zij dragen: het kar­di­na­laat is een dienst, uit liefde, die hen ertoe verplicht de Kerk en de paus nog trouwer te dienen, zelfs tot het vergieten van hun bloed ("usque ad effusionem sanguinis..."). Op deze zater­dag werd - nogal pikant - het evan­ge­lie gelezen van de apos­te­len die stre­den om de eerste plaats en de paus ging uit­ge­breid in op deze onvolmaakt­heid van de apos­te­len in. De bood­schap was dui­de­lijk: geen eer­zucht maar dienst­ba­re liefde moest de nieuwe kar­di­na­len lei­den.

Op zon­dag werd in de Sint Pieter het feest van de Stoel van Sint Petrus gevierd, waar­van de eigen­lijke datum dit jaar op Aswoens­dag valt, maar dat feest kan in de Sint Pieter na­tuur­lijk niet weg­val­len en werd nu wel heel passend gevierd.

Voor de nieuwe kar­di­naal Eijk willen we bij­zon­der bid­den dat God hem door de heilige Geest zal verlichten en lei­den en hem alle gaven van hoofd en hart mag schenken die hij voor het getrouw en goed vervullen van deze hoge taak en waar­dig­heid nodig heeft.

Voor mij­zelf was het bovendien een bij­zon­der consistorie omdat twee docenten van de facul­teit van canoniek recht aan de Gregoriana waar ik heb gestu­deerd, even­eens kar­di­naal wer­den.

Terug