Arsacal
button
button
button
button


Kathedraal museum geopend

In crypte van de Sint Bavo

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2015 - 299 woorden
toespraak commissaris van de koning (1) en zijn gehoor (2)
toespraak commissaris van de koning (1) en zijn gehoor (2)

Op 25 maart is ’s mid­dags het nieuwe ka­the­draal museum geopend door de Com­mis­sa­ris van de Koning, de heer Johan Remkes. Dit deed hij door de deuren naar de crypte onder de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo sym­bo­li­sch te openen, nadat ik het naambord had mogen onthullen en de ple­baan Hein Jan van Ogtrop een korte inze­ge­ning verrichtte.

Voor­af­gaand aan de ope­ningshan­de­ling lichtte de voor­zit­ter en grote stimulator achter de reastauratie-werk­zaam­he­den, de heer mr. Wim Eggen­kamp, toe hoe de bouw van de crypte moge­lijk was gewor­den en hoe het idee geboren was. Drs. A. Erftemeijer en de heer A. Numan gaven even­eens een toelich­ting op res­pec­tie­ve­lijk de musea-ge­schie­de­nis van Haar­lem en de inrich­ting van het nieuwe ka­the­draal museum, waar­dig op­vol­ger van de schat­ka­mer en het vroe­gere bis­schop­pe­lijk museum aan de Jans­straat.

De crypte is fraai ingericht en biedt een mooi over­zicht van de bouwge­schie­de­nis en de ge­schie­de­nis van de katho­lie­ke kerk in Haar­lem. Onder de ten­toon­ge­stelde voorwerpen nemen die uit de hof­ka­pel van Lodewijk Napoleon, koning van Holland van 1806-1810, een bij­zon­dere plaats in: de voorwerpen uit de kapel in het Paleis op de Dam zijn door koning Willem I aan het semi­na­rie Warmond ge­schon­ken en bij de ophef­fing van die pries­ter­oplei­ding in bruikleen gegeven aan de ka­the­draal.

Onder de vele geno­dig­den waren ver­te­gen­woor­digers van de fondsen die het museum hebben moge­lijk gemaakt, waar­on­der de Provincie Noord-Holland, de stich­ting Boni­fa­tius, het VSB Fonds, de Redevco Foundation en de stich­ting Dioraphte. Hopen­lijk wordt een ver­dere uit­bouw van de crypte in een later stadium nog moge­lijk.

Kar­di­naal Simonis, lid van het comité van aanbeveling was even­eens aanwe­zig, evenals talrijke ver­te­gen­woor­digers van de provincie, de ge­meen­te en allen die door hun (vrij­wil­lige) werk­zaam­he­den bij de ka­the­draal betrokken zijn.

Het is de moeite waard om de prach­tige ruimte eens te gaan bekijken.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug