Arsacal
button
button
button
button


Paascongres: Fluitend naar school

De meerwaarde van een levende confessionele identiteit

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2015 - 395 woorden
afsluitende viering van het Paascongres
afsluitende viering van het Paascongres

Op don­der­dag 26 maart werd het der­tien­de Paascongres gehou­den voor leraren en lei­ding­ge­ven­den in het confessioneel voort­ge­zet onder­wijs in leerho­tel Het Klooster in Amersfoort. Dit voor­ma­lig Kruisheren­kloos­ter met school biedt jaar­lijks de passende ambiance voor een be­zin­ning op iden­ti­teit en in­spi­ra­tie om die vorm te geven. Zo'n 85 deel­ne­mers uit katho­liek en pro­tes­tants-chris­te­lijk onder­wijs waren aanwe­zig om een in­spi­re­rende dag mee te maken.

De deel­ne­mers kon­den viermaal kiezen uit een aanbod van work­shops, hier 'pleister­plaatsen' geheten. De on­der­wer­pen waren heel gevarieerd, van 'omgaan met tijd en keuzes' en 'Verhoog je werk­ple­zier' tot 'lectio divina', 'po­si­tie­ve beeld­fi­gu­ren van het chris­ten­dom' en 'biblio­drama'. Ik kon zelf alleen een stuk van het mid­dag­ge­deelte meemaken en heb de work­shop bijgewoond waarin een onder­zoek werd ge­pre­sen­teerd naar in­spi­ra­tie, motivatie en levens­be­schou­wing van docenten in het chris­te­lijk voort­ge­zet onder­wijs, geëntameerd door de besturen-organi­sa­tie Verus. Hoofd­vraag van het odnerzoek was: Wat willen docenten op chris­te­lijke scholen voor voort­ge­zet onder­wijs bereiken met de vor­ming van leer­lin­gen en welke rol speelt hun eigen levens­be­schou­wing ener­zijds en het beeld van de school ander­zijds in hun over­we­gingen?De uit­kom­sten zijn neer­ge­legd in een rapport "Om eigen­heid en iden­ti­teit", dat bij Verus te ver­krij­gen is.

Het is na­tuur­lijk heel dui­de­lijk dat de chris­te­lijke iden­ti­teit onder druk staat. Leraren en school­lei­ders die deze identieit gestalte willen geven, hebben het niet ge­mak­ke­lijk om daarvoor draag­vlak en wegen te vin­den. Daarom is het des te meer een mooi en goed teken als onder­wijs­mensen zich daar juist serieus voor in willen zetten. Die inzet en worsteling kwamen naar voren in de bespre­king van het onder­zoek en in heel dit Paascongres, al heeft ook dit mooie gebeuren helaas te lei­den onder gedaalde deel­ne­mersaantallen. Daartegen­over staat dat de iden­ti­teits­dag van de VKO (katho­lie­ke besturen­orga­ni­sa­tie) in no­vem­ber j.l. juist opmer­ke­lijk goed werd bezocht.

Er is zeker belang­stel­ling voor confessioneel onder­wijs, al is het levensbeschouwe­lijk draag­vlak bij ouders, school­lei­ders en docenten daarvoor wel geslonken. Het aantal mensen dat een goede gods­diens­tige vor­ming heeft gekregen en een chris­te­lijke/katho­lie­ke over­tui­ging heeft is bij al die 'cate­go­rieën' van mensen min­der gewor­den. Toch is er ook her en der grote inzet en een verlangen om die iden­ti­teit goed en dui­de­lijk gestalte te geven en wordt de meer­waarde van chris­te­lijk en katho­liek geïnspireerd onder­wijs gezien.

Het Paascongres werd af­ge­slo­ten met een gebeds­vie­ring ('Moment van bete­ke­nis en vreugde vieren') en een hapje en een drankje

Terug